ÚLTIMES XIFRES
26 d’abril de 2021


Índexs de preus industrials de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Març de 2021

L’ndex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2021 ha augmentat un 4,0% sobre el mateix mes de l’any anterior.

Diferenciant segons la destinaci econmica dels bns, la variaci sobre març de l’any passat ha sigut de l’ 0,7% per als bns de consum, 1,2% per als d’equip, 2,9% per als intermedis i 11,5% per a energia.

Per branques d’activitat, destaca el creixement de Extractives i refinaci; energia i aigua (11,2%), seguit de Metallrgia i fabricaci de productes metllics (6,1%), Fusta (3,3%) i Paper i cart; arts grfiques (3,2%). L'nic descens correspon a Taulells (-0,6%).

En l’mbit nacional, la variaci de l’ndex general ha sigut del 6,3% sobre març de l’any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL 105,4 1,2 3,1 4,0 105,1 2,5 4,3 6,3
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 106,5 1,3 3,9 4,8 108,0 1,9 5,4 6,0
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum 105,3 0,5 1,2 0,7 105,5 0,7 1,9 1,7
Béns de consum durador 106,7 0,8 1,4 1,9 106,2 0,2 0,8 1,4
Béns de consum no durador 105,1 0,5 1,2 0,6 105,5 0,8 2,0 1,7
Béns d’equip 103,7 0,4 0,4 1,2 105,4 0,1 0,8 1,4
Béns intermedis 106,0 0,5 2,9 2,9 110,2 2,0 5,7 7,6
Energia 106,2 3,3 7,2 11,5 100,2 6,0 6,8 12,2


interanual

Una representaci anloga a l’anterior en un perode ms ampli permet comparar l’impacte en l’ndex produt per crisis anteriors i el produt fins al moment per la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19.interanual

Índex per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL 105,4 1,2 3,1 4,0
Extractives i refinació; energia i aigua 106,4 3,2 7,1 11,2
Alimentació, begudes i tabac 107,6 0,7 1,9 1,2
Indústria tèxtil i de la confecció 101,8 0,2 0,3 0,4
Indústria del cuiro i del calçat 105,7 0,2 0,2 1,3
Fusta 107,9 0,4 3,2 3,3
Paper i cartó; arts gràfiques 105,9 0,4 2,7 3,2
Química 99,8 0,0 3,1 1,5
Cautxú i plàstic 104,7 1,0 1,5 1,8
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 105,9 0,2 0,7 1,3
Taulells 99,2 -0,6 0,1 -0,6
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 111,0 1,3 4,8 6,1
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 104,7 -0,3 1,3 0,3
Maquinària i equip 101,8 0,1 0,2 0,2
Material de transport 104,8 0,6 0,7 2,0
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 105,2 0,5 1,1 1,3


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els índexs de preus industrials tenen com a objectiu mesurar l’evolució mes a mes, dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de la seua comercialització.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) NúM. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. L’IPRI base 2015 permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d’una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

Es calculen els índexs per als distints nivells d’agregació considerats, tant per branques d’activitat com per als productes, varietats i subvarietats representatives d’estes. Seguint les pràctiques internacionals, els índexs obtinguts a partir de les sèries de productes s’agreguen segons el principi de Laspeyres, amb ponderacions que varien anualment. Per a les activitats de la CNAE-09, classe, grup, divisió i secció, les ponderacions es calculen segons el valor de la xifra de negocis de l’Enquesta Industrial d’Empreses, corregides de les vendes en el mercat exterior, i per als productes, segons el valor de producció facilitats per l’Enquesta Industrial de Productes, segons la definició de la llista PRODCOM.

Des de setembre del 2007 s’elabora l’IPRI a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball obté l’índex general de la Comunitat i per a les branques d’activitat més significatives de la indústria valenciana, presentant també els índexs agregats per a la secció C de la CNAE-09 (Indústria manufacturera) i segons la destinació econòmica dels béns (Grans Sectors Industrials, GSI).