ÚLTIMES XIFRES
22 de desembre de 2021


Índexs de preus industrials de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Novembre de 2021

L’ndex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes d’ novembre de 2021 ha augmentat un 18,8% sobre el mateix mes de l’any anterior. La taxa de variaci de l'ndex general sense energia ha sigut del 8,7%.

Diferenciant segons la destinaci econmica dels bns, la variaci sobre novembre de l’any passat ha sigut del 2,9% per als bns de consum, 2,2% per als d’equip, 15,6% per als intermedis i 53,2% per a energia.

Per branques d’activitat, destaca el creixement d’Extractives i refinaci; energia i aigua (52,0%), seguit de Metallrgia i fabricaci de productes metllics (28,6%), Qumica (21,6%) i Fusta (14,2%) Els menors creixements corresponen a Taulells (0,9%), seguit de Indstria del cuiro i del calat (1,0%), Maquinria i equip (1,6%) i Material de transport (1,7%).

En l’mbit nacional, la variaci de l’ndex general ha sigut del 33,1% sobre novembre de l’any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL 120,7 1,8 18,1 18,8 133,0 1,8 31,9 33,1
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 114,3 1,4 11,6 12,3 118,6 1,9 15,7 16,9
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum 107,3 0,8 3,2 2,9 108,3 0,7 4,5 4,5
Béns de consum durador 108,8 0,4 3,5 3,5 109,7 0,7 4,1 4,0
Béns de consum no durador 107,2 0,8 3,1 2,9 108,2 0,7 4,5 4,5
Béns d’equip 105,6 0,3 2,2 2,2 107,8 0,4 3,1 3,1
Béns intermedis 118,8 2,7 15,3 15,6 124,2 2,0 19,1 20,5
Energia 148,0 2,4 49,5 53,2 172,9 2,8 84,3 88,3
ÍNDEX GENERAL SENSE ENERGIA 112,4 1,6 8,6 8,7 114,5 1,2 10,1 10,6


interanual

Una representaci anloga a l’anterior en un perode ms ampli permet comparar l’impacte en l’ndex produt per crisis anteriors i el produt fins al moment per la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19.interanual

Índex per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL 120,7 1,8 18,1 18,8
Extractives i refinació; energia i aigua 147,4 2,3 48,4 52,0
Alimentació, begudes i tabac 110,9 1,3 5,0 4,7
Indústria tèxtil i de la confecció 107,2 2,0 5,7 5,9
Indústria del cuiro i del calçat 106,5 0,3 1,0 1,0
Fusta 119,5 0,9 14,3 14,2
Paper i cartó; arts gràfiques 114,3 2,4 10,9 11,1
Química 117,6 4,7 21,4 21,6
Cautxú i plàstic 111,0 1,2 7,7 7,9
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 107,6 1,0 2,3 2,7
Taulells 100,5 1,2 1,4 0,9
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 134,6 2,7 27,1 28,6
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 107,6 0,1 4,1 2,4
Maquinària i equip 103,2 0,1 1,6 1,6
Material de transport 105,8 0,1 1,6 1,7
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 106,8 0,3 2,7 2,8


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els índexs de preus industrials tenen com a objectiu mesurar l’evolució mes a mes, dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de la seua comercialització.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) NúM. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. L’IPRI base 2015 permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d’una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

Es calculen els índexs per als distints nivells d’agregació considerats, tant per branques d’activitat com per als productes, varietats i subvarietats representatives d’estes. Seguint les pràctiques internacionals, els índexs obtinguts a partir de les sèries de productes s’agreguen segons el principi de Laspeyres, amb ponderacions que varien anualment. Per a les activitats de la CNAE-09, classe, grup, divisió i secció, les ponderacions es calculen segons el valor de la xifra de negocis de l’Enquesta Industrial d’Empreses, corregides de les vendes en el mercat exterior, i per als productes, segons el valor de producció facilitats per l’Enquesta Industrial de Productes, segons la definició de la llista PRODCOM.

Des de setembre del 2007 s’elabora l’IPRI a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, l'Institut Valenci d'Estadstica obté l’índex general de la Comunitat i per a les branques d’activitat més significatives de la indústria valenciana, presentant també els índexs agregats per a la secció C de la CNAE-09 (Indústria manufacturera) i segons la destinació econòmica dels béns (Grans Sectors Industrials, GSI).