ÚLTIMES XIFRES
25 de maig de 2023


Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana (base 2015)

Abril de 2023

L’ndex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes d’abril de 2023 ha disminut un 0,5% sobre el mateix mes de l’any anterior. La taxa de variaci anual de l’ndex general sense energia ha sigut del 5,5%.

Diferenciant segons la destinaci econmica dels bns, la variaci sobre abril de l’any passat ha sigut del 8,4% per als bns de consum, 6,0% per als d’equip, 3,2% per als intermedis i -15,8% per a energia.

En l’mbit nacional, la variaci de l’ndex general ha sigut del -4,5% sobre abril de l’any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL 139,1 -0,8 -1,5 -0,5 149,5 -2,0 -4,5 -4,5
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 132,2 0,0 1,6 2,2 134,9 -0,7 0,4 0,4
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum 123,6 0,3 4,4 8,4 129,4 0,2 4,0 10,8
Béns de consum durador 117,8 0,1 1,4 3,4 119,0 0,1 1,3 3,9
Béns de consum no durador 124,1 0,3 4,7 8,9 130,0 0,2 4,2 11,2
Béns d’equip 118,2 0,5 2,1 6,0 115,7 0,4 1,7 3,6
Béns intermedis 135,7 -0,1 0,7 3,2 138,8 -0,8 -0,2 -1,5
Energia 173,8 -3,7 -12,3 -15,8 186,1 -5,9 -16,8 -20,5
ÍNDEX GENERAL SENSE ENERGIA 128,3 0,2 2,3 5,5 130,6 -0,2 1,8 4,2


interanual

La taxa de variaci mensual de l'ndex general ha sigut del -0,8%, si no tenim en compte l'energia aquesta variaci ha sigut del 0,2%.

interanual

Diferenciant per destinaci econmica dels bns, l'evoluci mensual de l'ndex ha sigut positiva per als destins econmics segents: els bns d'equip (0,53%), la producci de bns de consum no durador (0,35%) i els bns de consum durador (0,08%). D'altra banda han resultat negatius: els bns intermedis (-0,09%) i l'energia (-3,67%).

interanual

Una representaci anloga a l’anterior en un perode ms ampli permet comparar l’impacte en l’ndex produt per crisis anteriors i el produt fins al moment per la crisi sanitria ocasionada per la COVID-19.interanual


Per branques d’activitat s'observen taxes de variaci positives respecte al mateix mes de l’any anterior en la majoria d'aquestes. Destaca el creixement de Productes minerals no metllics, excepte taulells (14,1%), seguit de Alimentaci, begudes i tabac (12,7%). D'altra banda, han resultat negatives: Extractives i refinaci; energia i aigua (-15,4%), Metallrgia i fabricaci de productes metllics (-5,3%) i Qumica (-0,4%).


Índex per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL 139,1 -0,8 -1,5 -0,5
Extractives i refinació; energia i aigua 173,0 -3,6 -11,9 -15,4
Alimentació, begudes i tabac 137,7 0,0 6,6 12,7
Indústria tèxtil i de la confecció 117,9 -0,1 0,7 2,9
Indústria del cuiro i del calçat 110,9 0,2 1,6 3,4
Fusta 138,6 -0,4 -0,8 4,6
Paper i cartó; arts gràfiques 132,2 -0,7 -1,2 5,5
Química 128,0 -0,8 -3,7 -0,4
Cautxú i plàstic 124,9 0,1 1,0 2,7
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 131,4 2,3 6,8 14,1
Taulells 115,2 0,1 2,3 7,3
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 141,2 0,7 0,8 -5,3
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 115,2 0,6 2,0 4,6
Maquinària i equip 115,5 2,1 2,8 4,9
Material de transport 119,8 0,4 1,9 6,7
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 115,0 0,1 2,2 3,7


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els índexs de preus industrials tenen com a objectiu mesurar l’evolució mes a mes, dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de la seua comercialització.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) Núm. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. L’IPRI base 2015 permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d’una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

Es calculen els índexs per als distints nivells d’agregació considerats, tant per branques d’activitat com per als productes, varietats i subvarietats representatives d’estes. Seguint les pràctiques internacionals, els índexs obtinguts a partir de les sèries de productes s’agreguen segons el principi de Laspeyres, amb ponderacions que varien anualment. Per a les activitats de la CNAE-09, classe, grup, divisió i secció, les ponderacions es calculen segons el valor de la xifra de negocis de l’Enquesta Industrial d’Empreses, corregides de les vendes en el mercat exterior, i per als productes, segons el valor de producció facilitats per l’Enquesta Industrial de Productes, segons la definició de la llista PRODCOM.

Des de setembre del 2007 s’elabora l’IPRI a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, l'Institut Valenci d'Estadstica obté l’índex general de la Comunitat i per a les branques d’activitat més significatives de la indústria valenciana, presentant també els índexs agregats per a la secció C de la CNAE-09 (Indústria manufacturera) i segons la destinació econòmica dels béns (Grans Sectors Industrials, GSI).