Índexs de preus industrials (IPRI). Base 2015

Índex provisional de preus industrials i les seus corresponents taxes, per a l'àmbit general i desagregat per grands sectors industrials segons el destí econòmic dels béns i per branques d'activitat. A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) núm. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. En el termini més breu possible es publicaran una notes metodològiques amb les principals característiques de l'Índex de preus industrials (Base 2015), fins llavors pot consultar-se la metodologia publicada per l'INE.