Moviment natural de la població


Aquesta operació estadística ofereix informació amb periodicitat anual sobre el nombre de naixements, matrimonis i defuncions, així com determinades característica sociodemogràfiques associades a aquests fenòmens. Les estadístiques del moviment natural de la població (MNP), que tenen com a font primària d'informació les inscripcions practicades pels individus en el Registre Civil, constitueixen l'exemple més clàssic d'informació estadística obtinguda com a subproducte d'operacions administratives.