«

INDICADORS PER ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030 DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

L'any 2015 l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, en la qual es van fixar 17 objectius, que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins al combat al canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. Cadascun d'aquests objectius conté una sèrie de metes específiques, que particularitzen les accions a desenvolupar.

A partir d'aquesta aprovació, diferents organismes s'han anat sumant a la mateixa a tots els nivells institucionals, des d'organismes multinacionals a locals.

Al novembre de 2016, la Comissió Europea va exposar el seu enfocament estratègic per a l'aplicació de l'Agenda 2030, inclosos els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Govern d'Espanya, al setembre de 2017, va acordar la constitució del Grup d'Alt Nivell (GAN) per a l'Agenda 2030, amb l'objectiu de coordinar la posició espanyola i les actuacions necessàries per al compliment dels objectius de l'Agenda.

En diferents períodes de temps, totes la Comunitats Autònomes s'han anat adherint a l'Agenda 2030, desenvolupant les seues pròpies estratègies i assumint el repte d'alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En tots els casos plantejats, és essencial el càlcul d'indicadors que servisquen per a mesurar el grau de compliment de les diferents metes i objectius.

Per a aquest mesurament és imprescindible comptar amb els Organismes Estadístics, al ser aquests els més capacitats dins dels diferents Governs, per a garantir la correcta definició i obtenció dels indicadors a utilitzar, tal com es reflecteix en la resolució 71/313 de l'Assemblea General de Nacions Unides.

L'INE i els Organismes d'Estadística de les Comunitats Autònomes han inclòs en els seus Plans i Programes Estadístics l'operació estadística denominada "Indicadors de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible", que té per objectiu constituir un marc d'indicadors estadístics, alineats amb els establits per Nacions Unides, que servisca per al seguiment, a diferents nivells territorials, dels Objectius i Metes de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

L'any 2019, i amb la finalitat de dur a terme un treball coordinat en el desenvolupament dels indicadors de les CCAA, es va constituir un grup de treball entre els òrgans d'estadística de les CCAA, sota la forma de xarxa col·laborativa, amb l'objectiu de consensuar la metodologia de càlcul dels indicadors de Nacions Unides per a les Comunitats Autònomes, buscant alternatives davant els problemes de territorialització o de pertinència i garantint, en tot cas, la comparabilitat.

Després d'un treball intens, cada Comunitat Autònoma disposa d'una primera bateria d'indicadors comú i homogènia i una fitxa metodològica estàndard que els organismes estadístics difondran en les seues respectives pàgines web.