«

Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

Notes metodològiques

Setembre de 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (https://undocs.org/es/A/RES/70/1). El seu nucli són els denominats objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Es tracta de 17 objectius concretats en 169 metes de caràcter universal, integrat i indivisible, que constitueixen un ambiciós pla d'acció cap al desenvolupament sostenible en les seues tres dimensions: social, econòmica i ambiental, que s'ha d'aconseguir abans de l'any 2030.

El marc d'indicadors mundials va ser aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides juliol de 2017 i figura en la resolució sobre la labor de la Comissió d'Estadística de les Nacions Unides en relació amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (https://undocs.org/es/A/RES/71/313), on s'indica que aquest marc d'indicadors mundials serà perfeccionat anualment i revisat exhaustivament el 2020 i el 2025. Actualment el marc d'indicadors mundials està format per 247 indicadors (231 indicadors diferents, ja que alguns indicadors es repeteixen).

L'estadística de síntesi "Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana" proporciona un marc d'indicadors estadístics alineats amb els establits per Nacions Unides, amb sèries de dades estadístiques procedents de fonts d'informació oficials que permeten mesurar els progressos cap a la consecució dels objectius i metes de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Aquesta operació és el resultat de la tasca realitzada pel grup de treball, format l'any 2019, pels òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes, sota la forma de xarxa col·laborativa, amb l'objectiu d'harmonitzar la metodologia de càlcul dels indicadors, buscant alternatives davant els problemes de regionalització o pertinença i garantint la comparabilitat.

Es tracta d'un projecte en desenvolupament, per tant la informació que s'ofereix s'anirà ampliant de manera progressiva a mesura que s'analitzen les diferents fonts d'informació oficials disponibles o s'escometen noves estadístiques, la qual cosa permetrà completar alguns objectius i metes per als quals encara no es disposa de cap sèrie de dades que permeta monitorar-ne l'evolució (concretament, per als ODS 6, 7, 14 i 15 encara no es disposa d'informació).

Cadascun dels indicadors que es presenten porta associada una fitxa tècnica on es presenten la seua definició, fórmula teòrica, les unitats en què s'expressen les dades, les fonts estadístiques d'informació utilitzades, la seua periodicitat i altres observacions necessàries per a facilitar-ne la interpretació.ANNEX

ÍNDEX D'INDICADORS INCLOSOS EN LA PUBLICACIÓ

 Objectiu 1: Fi de la pobresa
Meta 1.2. D'ací a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals
 Indicador 1.2.1. Proporció de la població que viu per davall del llindar nacional de pobresa, desglossada per sexe i edat
  Proporció de persones en risc de pobresa relativa, considerant el llindar nacional de pobresa
  Proporció de persones en risc de pobresa relativa, considerant el llindar autonòmic de pobresa
  Proporció de persones en risc de pobresa relativa amb lloguer imputat, considerant el llindar nacional de pobresa
  Proporció de persones en risc de pobresa relativa amb lloguer imputat, considerant el llindar autonòmic de pobresa
 
 Indicador 1.2.2. Proporció d'homes, dones i xiquets de totes les edats que viuen en la pobresa, en totes les seues dimensions, conformement a les definicions nacionals
  Proporció de persones en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE, considerant el llindar nacional de pobresa
  Proporció de persones en risc de pobresa o exclusió social: indicador AROPE, considerant el llindar autonòmic de pobresa
  Proporció de persones que viuen en llars amb carència material severa
  Proporció de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de treball
 
Meta 1.5. D'ací a 2030, fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat i reduir la seua exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres pertorbacions i desastres econòmics, socials i ambientals
 Indicador 1.5.1 Nombre de persones mortes, desaparegudes i afectades directament atribuït a desastres per cada 100.000 habitants
  Nombre de persones mortes directament atribuït a desastres per cada 100.000 habitants
 
 Objectiu 2: Fam zero
Meta 2.2. D'ací a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació dels xiquets menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les persones d'edat
 Indicador 2.2.2. Prevalença de la malnutrició (pes per a l'alçada, desviació típica > +2 o < -2 de la mitjana dels patrons de creixement infantil de l'OMS) entre els xiquets menors de 5 anys, desglossada per tipus (emaciació i sobrepés)
  Proporció de menors entre 2 i 17 anys amb obesitat, sobrepés o pes insuficient
 
Meta 2.4. D'ací a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmenten la productivitat i la producció, contribuïsquen al manteniment dels ecosistemes, enfortisquen la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i milloren progressivament la qualitat de la terra i el sòl
 Indicador 2.4.1. Proporció de la superfície agrícola en què es practica una agricultura productiva i sostenible
  Proporció de la superfície agrícola en què es practica una agricultura productiva i sostenible
 
 Objectiu 3: Salut i benestar
Meta 3.1. D'ací a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius
 Indicador 3.1.1. Taxa de mortalitat materna
  Taxa de mortalitat materna
 
 Indicador 3.1.2. Proporció de parts atesos per personal sanitari especialitzat
  Proporció de parts atesos per personal sanitari especialitzat
 
Meta 3.2 D'ací a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys a 12 per cada 1.000 nascuts vius i la mortalitat dels xiquets menors de 5 anys almenys a 25 per cada 1.000 nascuts vius
 Indicador 3.2.1 Taxa de mortalitat de xiquets menors de 5 anys
  Taxa de mortalitat de menors de 5 anys
 
 Indicador 3.2.2 Taxa de mortalitat neonatal
  Taxa de mortalitat neonatal
 
Meta 3.4 D'ací a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la seua prevenció i tractament, i promoure la salut mental i el benestar
 Indicador 3.4.1. Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries cròniques
  Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties cardiovasculars
  Taxa de mortalitat atribuïda al càncer
  Taxa de mortalitat atribuïda a la diabetis
  Taxa de mortalitat atribuïda a les malalties respiratòries cròniques
 
 Indicador 3.4.2 Taxa de mortalitat per suïcidi
  Taxa de mortalitat per suïcidi
 
Meta 3.6 D'ací a 2030, reduir a la meitat el numere de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el món
 Indicador 3.6.1 Taxa de mortalitat per lesions degudes a accidents de trànsit
  Taxa de mortalitat per lesions degudes a accidents de trànsit
 
Meta 3.7. D'ací a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals
 Indicador 3.7.2. Taxa de fecunditat de les adolescents (entre 10 i 14 anys i entre 15 i 19 anys) per cada 1000 dones d'aqueix grup d'edat
  Taxa de fecunditat de les adolescents entre 10 i 14 anys per cada 1.000 dones d'aqueix grup d'edat
  Taxa de fecunditat de les adolescents entre 15 i 19 anys per cada 1.000 dones d'aqueix grup d'edat
 
Meta 3.8. Aconseguir la cobertura sanitària universal, inclosa la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes innocus, eficaces, assequibles i de qualitat per a tots
 Indicador 3.8.1. Cobertura dels serveis de salut essencials
  Proporció de persones de 16 i més anys amb necessitat insatisfeta d'atenció mèdica
 
Meta 3.9. D'ací a 2030, reduir considerablement el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i per la pol·lució i contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl
 Indicador 3.9.3 Taxa de mortalitat atribuïda a intoxicacions involuntàries
  Taxa de mortalitat atribuïda a intoxicacions involuntàries
 
Meta 3.a. Enfortir l'aplicació del Conveni Marc de l'Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons siga procedent
 Indicador 3.a.1 Prevalença del consum actual de tabac a partir dels 15 anys d'edat (edats ajustades)
  Proporció de persones de 15 i més anys que fumen diàriament
 
Meta 3.c Augmentar considerablement el finançament de la salut i la contractació, el perfeccionament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament
 Indicador 3.c.1 Densitat i distribució del personal sanitari
  Nombre de persones col·legiades en medicina per cada 10.000 habitants
  Nombre de persones col·legiades en infermeria per cada 10.000 habitants
  Nombre de persones col·legiades en odontologia i estomatologia per cada 10.000 habitants
  Nombre de persones col·legiades en farmàcia per cada 10.000 habitants
 
 Objectiu 4: Educació de qualitat
Meta 4.3. D'ací a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l'ensenyament universitari
 Indicador 4.3.1. Taxa de participació dels joves i adults en l'ensenyament i formació acadèmica i no acadèmica en els últims 12 mesos, desglossada per sexe
  Proporció de persones entre 18 i 64 anys que han realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos
  Proporció de persones entre 15 i 64 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
  Proporció de persones entre 15 i 24 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
  Proporció de persones entre 25 i 64 anys que han realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
 
Meta 4.4.de ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria
 Indicador 4.4.1 Proporció de joves i adults amb competències en tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC), desglossada per tipus de competència tècnica
  Proporció de persones entre 16 i 74 anys que han utilitzat alguna habilitat informàtica en els últims 12 mesos
  Proporció de persones entre 16 i 24 anys que han utilitzat alguna habilitat informàtica en els últims 12 mesos
  Proporció de persones entre 25 i 74 anys que han utilitzat alguna habilitat informàtica en els últims 12 mesos
 
Meta 4.5 D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat
 Indicador 4.5.1 Índexs de paritat (entre dones i homes, zones rurals i urbanes, quintils de riquesa superior i inferior i grups com els discapacitats, els pobles indígenes i els afectats pels conflictes, a mesura que es dispose de dades) per a tots els indicadors educatius d'aquesta llista que puguen desglossar-se
  Índex de paritat entre dones i homes de la població entre 18 i 64 anys que han realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos
  Índex de paritat entre persones pertanyents a llars que es troben en el nivell d'ingressos inferior i superior de la població entre 18 i 64 anys que ha realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos
  Índex de paritat entre persones amb i sense limitacions per problemes de salut de la població entre 18 i 64 anys que ha realitzat activitats educatives en els últims 12 mesos
  Índex de paritat entre dones i homes de la població entre 15 i 64 anys que ha realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
  Índex de paritat entre persones residents en municipis de 10.000 o menys habitants i residents en municipis de més de 10.000 habitants de la població entre 15 i 64 anys que ha realitzat estudis o formació en les últimes quatre setmanes
 
 Objectiu 5: Igualtat de gènere
Meta 5.4. Reconéixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida en la llar i la família, segons siga procedent en cada país
 Indicador 5.4.1 Proporció de temps dedicat al treball domèstic i assistencial no remunerat, desglossada per sexe, edat i ubicació
  Temps dedicat a la llar i família en un dia mitjà
  Temps dedicat pels homes a la llar i família en un dia mitjà
  Temps dedicat per les dones a la llar i família en un dia mitjà
 
Meta 5.5 Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública
 Indicador 5.5.2 Proporció de dones en càrrecs directius
  Proporció de dones en càrrecs directius
  Proporció de dones en alta direcció
 
Meta 5.a. Emprendre reformes que atorguen a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra i altres tipus de béns, els serveis financers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals
 Indicador 5.a.1a Proporció del total de la població agrícola amb drets de propietat o drets segurs sobre terres agrícoles, desglossada per sexe
  Proporció de titulars d'explotacions agrícoles, respecte al total de persones treballadores en l'agricultura
  Proporció d'homes titulars d'explotacions agrícoles, respecte al total d'homes treballadors en l'agricultura
  Proporció de dones titulars d'explotacions agrícoles, respecte al total de dones treballadores en l'agricultura
 
 Indicador 5.a.1b Proporció de dones entre els propietaris o els titulars de drets sobre terres agrícoles, desglossada per tipus de tinença
  Proporció de dones titulars d'explotacions agrícoles, respecte al total de titulars d'explotacions agrícoles
  Proporció de dones titulars d'explotacions agrícoles en propietat, respecte al total de titulars d'explotacions agrícoles en propietat
  Proporció de dones titulars d'explotacions agrícoles en arrendament, respecte al total de titulars d'explotacions agrícoles en arrendament
 
Meta 5.b Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per a promoure l'apoderament de les dones
 Indicador 5.b.1 Proporció de persones que posseeixen un telèfon mòbil, desglossada per sexe
  Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat el mòbil en els últims tres mesos
  Proporció d'homes entre 16 i 74 anys que han usat el mòbil en els últims tres mesos
  Proporció de dones entre 16 i 74 anys que han usat el mòbil en els últims tres mesos
 
 Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic
Meta 8.1. Mantindre el creixement econòmic per càpita de conformitat amb les circumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte intern brut d'almenys el 7% anual als països menys avançats
 Indicador 8.1.1 Taxa de creixement anual del PIB real per càpita
  Taxa de creixement anual del PIB real per capita
 
Meta 8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant-se en els sectors amb gran valor afegit i un ús intensiu de la mà d'obra
 Indicador 8.2.1 Taxa de creixement anual del PIB real per persona emprada
  Taxa de creixement anual del PIB real per persona ocupada
  Taxa de creixement anual del PIB real per hora treballada
 
Meta 8.5. D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor
 Indicador 8.5.1. Ingrés mitjà per hora de les persones emprades, desglossat per sexe, edat, ocupació i persones amb discapacitat
  Ingrés mitjà per hora de treball
  Ingrés mitjà per hora de treball dels homes
  Ingrés mitjà per hora de treball de les dones
 
 Indicador 8.5.2 Taxa de desocupació, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat
  Taxa de desocupació
  Taxa de desocupació dels homes
  Taxa de desocupació de les dones
 
Meta 8.6 D'ací a 2020, reduir considerablement la proporció de joves que no estan ocupats i no cursen estudis ni reben capacitació
 Indicador 8.6.1 Proporció de joves (entre 15 i 24 anys) que no cursen estudis, no estan ocupats ni reben capacitació
  Proporció de joves entre 15 i 24 anys que no cursen estudis, no estan ocupats ni reben formació
 
 Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructura
Meta 9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'ací a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aqueixa contribució als països menys avançats
 Indicador 9.2.1 Valor afegit del sector manufacturer en proporció al PIB i per càpita
  Valor afegit del sector manufacturer en proporció al PIB
  Valor afegit del sector manufacturer per capita
 
 Indicador 9.2.2 Ocupació del sector manufacturer en proporció a l'ocupació total
  Proporció de persones ocupades en el sector manufacturer
  Ocupació del sector manufacturer en proporció a l'ocupació total (persones ocupades)
  Ocupació del sector manufacturer en proporció a l'ocupació total (hores treballades)
 
Meta 9.4. D'ací a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguen sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguen mesures d'acord amb les seues capacitats respectives
 Indicador 9.4.1 Emissions de CO2 per unitat de valor afegit
  Emissions de CO2 de les unitats residents per unitat de PIB
  Emissions de CO2 de les unitats residents per unitat de valor afegit del sector manufacturer
 
Meta 9.5. Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement, d'ací a 2030, el nombre de persones que treballen en recerca i desenvolupament per milió d'habitants i les despeses dels sectors públic i privat en recerca i desenvolupament
 Indicador 9.5.1. Despeses en recerca i desenvolupament en proporció al PIB
  Despeses en investigació i desenvolupament en proporció al PIB
 
 Indicador 9.5.2 Nombre d'investigadors (en equivalent a temps complet) per cada milió d'habitants
  Nombre de persones investigadores (en equivalent a temps complet) per cada milió d'habitants
 
 Objectiu 10: Reducció de les desigualtats
Meta 10.1. D'ací a 2030, aconseguir progressivament i mantindre el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional
 Indicador 10.1.1. Taxes de creixement per càpita de les despeses o ingressos de les llars del 40% més pobre de la població i la població total
  Taxa de creixement per capita de les despeses de les llars del 40% més pobre de la població
  Taxa de creixement per capita de les despeses de les llars de la població total
  Taxa de creixement per capita dels ingressos de les llars del 40% més pobre de la població
  Taxa de creixement per capita dels ingressos de les llars de la població total
 
Meta 10.2. D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició
 Indicador 10.2.1 Proporció de persones que viuen per davall del 50% de la mitjana dels ingressos, desglossada per sexe, edat i persones amb discapacitat
  Proporció de persones que viuen per davall del 50% de la mitjana dels ingressos, considerant la mitjana nacional
  Proporció de persones que viuen per davall del 50% de la mitjana dels ingressos, considerant la mitjana autonòmica
 
Meta 10.4. Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat
 Indicador 10.4.1 Proporció del PIB generada pel treball
  Proporció del PIB generada pel treball assalariat
 
 Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles
Meta 11.1. D'ací a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els barris marginals
 Indicador 11.1.1 Proporció de la població urbana que viu en barris marginals, assentaments informals o habitatges inadequats
  Proporció de persones que viuen en llars amb determinades deficiències en l'habitatge
 
Meta 11.5. D'ací a 2030, reduir significativament el nombre de morts causades pels desastres, inclosos els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per ells, i reduir considerablement les pèrdues econòmiques directes provocades pels desastres en comparació amb el producte intern brut mundial, posant l'accent principalment en la protecció dels pobres i les persones en situacions de vulnerabilitat
 Indicador 11.5.1. Nombre de persones mortes, desaparegudes i afectades directament atribuït a desastres per cada 100.000 persones
  Nombre de persones mortes directament atribuït a desastres per cada 100.000 habitants
 
Meta 11.6 D'ací a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus
 Indicador 11.6.1 Proporció de residus sòlids municipals recollits i administrats en instal·lacions controlades respecte al total de residus municipals generats, desglossada per ciutat
  Residus urbans recollits per capita
  Proporció de residus municipals incinerats en relació al total de residus municipals generats i tractats
  Proporció de residus municipals abocats en relació al total de residus municipals generats i tractats
  Proporció de residus municipals reciclats en relació al total de residus municipals generats i tractats
 
 Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles
Meta 12.5. D'ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització
 Indicador 12.5.1 Taxa nacional de reciclatge, en tones de material reciclat
  Residus urbans recollits per capita i dia
 
 Objectiu 13: Acció pel clima
Meta 13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països
 Indicador 13.1.1 Nombre de persones mortes, desaparegudes i afectades directament atribuït a desastres per cada 100.000 persones
  Nombre de persones mortes directament atribuït a desastres per cada 100.000 habitants
 
Meta 13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals
 Indicador 13.2.2 Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle per any
  Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle de les unitats residents per unitat de PIB
  Emissions totals de gasos d'efecte d'hivernacle de les unitats residents per capita
 
 Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides
Meta 16.1. Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot el món
 Indicador 16.1.4. Proporció de la població que se sent segura en caminar sola en la seua zona de residència
  Proporció de persones de 16 anys i més que se senten segures en caminar soles en la seua zona de residència
 
 Objectiu 17: Aliances per a assolir els objectius
Meta 17.1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, amb la finalitat de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d'una altra índole
 Indicador 17.1.1 Total d'ingressos de les Administracions Públiques Autonòmiques i Locals en proporció al PIB
  Total d'ingressos de les administracions públiques autonòmiques i locals en proporció al PIB
 
Meta 17.8 Posar en ple funcionament, a tot tardar en 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la creació de capacitat en matèria de ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats i augmentar la utilització de tecnologies instrumentals, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions
 Indicador 17.8.1 Proporció de persones que utilitzen Internet
  Proporció de persones d'entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en els últims tres mesos