ÚLTIMES XIFRES
16 de març de 2023


PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 2022.
COMUNITAT VALENCIANA


PRINCIPALS RESULTATS


Comunitat Valenciana i províncies

Variació de la població

El total de població resident a la Comunitat Valenciana a 1 de gener de 2022 és de 5.097.967, segons el Padró municipal d'habitants. D'aquestes persones 4.313.498 són espanyoles i 784.469 (el 15,39%) són estrangeres.

La població augmenta en 39.829 habitants respecte a l'any anterior, i aquesta variació es deu al fet que la població espanyola augmenta els seus efectius en 6.976 persones (un 0,16%) i la població de nacionalitat estrangera experimenta un augment de 32.853 persones (un 4,37%).

Població C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2022 5.097.967 1.901.594 590.616 2.605.757
Any 2021 5.058.138 1.881.762 587.064 2.589.312
Any 2020 5.057.353 1.879.888 585.590 2.591.875
Any 2019 5.003.769 1.858.683 579.962 2.565.124
Any 2018 4.963.703 1.838.819 576.898 2.547.986
Any 2017 4.941.509 1.825.332 575.470 2.540.707
Any 2016 4.959.968 1.836.459 579.245 2.544.264
Any 2015 4.980.689 1.855.047 582.327 2.543.315
Any 2014 5.004.844 1.868.438 587.508 2.548.898
Any 2013 5.113.815 1.945.642 601.699 2.566.474
Any 2012 5.129.266 1.943.910 604.564 2.580.792

L'augment de la població de la Comunitat Valenciana respecte a l'any 2021 és del 0,79%, mentre que el de l'any anterior era només del 0,02%.

La població augmenta a les tres províncies de la Comunitat Valenciana respecte a l'any 2021.

Població

Població per edat i sexe

El 49,23% de la població empadronada a 1 de gener del 2022 són homes, mentre que el 50,77% són dones.

La població estrangera de la Comunitat Valenciana presenta un percentatge de dones lleugerament menor que la població espanyola. Així, mentre que entre les persones espanyoles el percentatge de dones és d'un 50,92%, en les estrangeres és d'un 49,91%.

Si es compara l'estructura de població per sexe i edat corresponent a l'any 2022 amb la corresponent a 5 anys abans, això és al 2017, els aspectes més destacables són la disminució dels grups d'edats de 0 a 9 anys i la disminució dels grups d'edats de 25 a 44 anys. Això es produeix en major o menor grau a les tres províncies tal com pot observar-se en els següents gràfics de piràmides d'edats superposades, on també s'observa, en general, un augment de la població de 45 i més anys.

Piràmide d'edats Piràmide d'edats
Piràmide d'edats Piràmide d'edats

Si prenem com a indicador d'envelliment la proporció de població de 65 i més anys, la població de la Comunitat Valenciana corresponent a l'any 2022 és una població lleugerament més envellida que la de l'any 2017, però si es considera l'estructura d'edat de la població segons grans grups d'edat, aquesta és bàsicament la mateixa que per al conjunt d'Espanya.

El percentatge de població de 65 i més anys a la Comunitat Valenciana és del 19,97%, i la província d'Alacant és la que té una població lleugerament més envellida (20,53%).


Població estrangera

El nombre de persones estrangeres residents a la Comunitat Valenciana (784.469) suposa el 15,39% sobre el total de la seua població.

La xifra global de població estrangera a la Comunitat Valenciana ha experimentat un augment respecte a la de l'any anterior, que era de 751.616 i el seu pes dins del conjunt de la població estrangera a Espanya (14,15%) es manté pràcticament igual que l'any 2021 (13,82%).

L'any 2022, la Comunitat Valenciana és la tercera quant a percentatge de persones estrangeres sobre el total de la seua població (15,39%), superada per Balears (18,87%) i Catalunya (16,32%). Pel que fa al nombre absolut de població estrangera, la Comunitat Valenciana (784.469) és també la tercera, per darrere de Catalunya (1.271.810) i Madrid (949.969).


Població estrangera C. Valenciana Espanya %CV/Esp
Any 2022 784.469 5.542.932 14,15
Any 2021 751.616 5.440.148 13,82
Any 2020 752.131 5.434.153 13,84
Any 2019 703.413 5.036.878 13,97
Any 2018 664.921 4.734.691 14,04
Any 2017 642.380 4.572.807 14,05

Entre la població estrangera de la Comunitat Valenciana les nacionalitats amb més població són la romanesa (98.273), la marroquina (91.375) i la britànica (87.699)

Les dues nacionalitats que experimenten major augment en termes absoluts durant l'any 2021 són la colombiana, que passa de 44.323 persones a l'inici del 2021, a 49.667 a l'inici del 2022 i la italiana que passa de 29.782 a 33.339 persones.

A l'àmbit provincial, el percentatge més gran de població estrangera es produeix a la província d'Alacant (20,44%).


Comarques

Variació de la població

Les comarques on més disminueix la població, en termes relatius, són el Rincón de Ademuz, l'Alt Maestrat i el Valle de Ayora.

Les comarques que més augmenten la població, en termes relatius, són els Ports, la Marina Alta i la Hoya de Buñol.
Població per edat i sexe

Les comarques més envellides se situen en general a l'interior de les províncies de Castelló i València i es caracteritzen per ser comarques amb poca població.

Entre les comarques més envellides destaquen el Alto Mijares (32,28%), l'Alt Maestrat (30,81%) i el Rincón de Ademuz (29,69%).
Població estrangera

Les comarques amb major proporció de persones estrangeres es troben a la costa. Entre aquestes, les tres comarques amb major proporció de població estrangera estan a la província d'Alacant i són la Marina Alta (35,19%), el Baix Segura (35,01%) i la Marina Baixa (30,96%).
Municipis

Dels 542 municipis que hi ha a la Comunitat Valenciana, en 171 va disminuir la població durant l'any 2021.

El nombre de municipis amb menys de 2.000 habitants segons la revisió del Padró del 2022 és de 300, mentre que en la revisió corresponent a 2021 eren 299. Entre aquests municipis n'hi ha 23 que no assoleixen els 100 habitants l'any 2022, i Castell de Cabres, amb 20 habitants, és el municipi més xicotet de la Comunitat Valenciana.

Hi ha 122 municipis on la població de 65 i més anys és igual o superior al 30% de la població i Famorca és el que presenta major percentatge de població de 65 i més anys (54,17%).

A la Comunitat Valenciana hi ha 12 municipis en què més d'un 50% de la població empadronada a 1 de gener de 2022 té nacionalitat estrangera i pertanyen tots a la província d'Alacant.


NOTA METODOLÒGICA

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns del municipi. La seua formació, manteniment, revisió i custòdia correspon als respectius ajuntaments i de la seua actualització s'obté la revisió del Padró municipal amb referència a l'1 de gener de cada any. El seu règim jurídic es basa, fonamentalment, en la Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i en el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es va modificar el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals i que estableix l'àmbit d'aprofitament amb fins estadístics del treball administratiu.

L'explotació estadística del Padró municipal permet conéixer l'estructura per edat i sexe, i l'origen per naixement o nacionalitat de la població de la Comunitat Valenciana. Encara que el nombre de variables és reduït, aquestes són fonamentals des del punt de vista demogràfic i per a l'estudi dels àmbits territorials de xicotetes àrees. Promoguda i executada per l'Institut Nacional d'Estadística, l'Institut Valencià d'Estadística elabora una explotació específica d'aquesta estadística per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


Pot obtindre's informació més detallada al portal estadístic de la Generalitat:

Padró municipal continu: explotació estadística