ÚLTIMES XIFRES
17 de novembre de 2023


Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals

2021PRINCIPALS RESULTATS

• Els locals industrials situats a la província de València generen el 52,8% de la xifra de negocis total de la Comunitat Valenciana(1). La província de Castelló genera el 28,1% i la d'Alacant el 19,1%. Alternativament, algunes activitats es concentren especialment en determinades províncies. Així destaquen les següents:

• El 90,8% de la xifra de negocis total de l'agrupació Indústria del cuir i del calçat és generada en locals industrials situats a la província d'Alacant.

• La major part de la xifra de negocis de les agrupacions Extractives i refinació; energia, aigua i residus i Productes minerals no metàl·lics, es genera en locals situats a la província de Castelló, amb percentatges del 70,3% i el 78,4% respecte al total de la Comunitat Valenciana.

• L'agrupació Material de transport concentra el 91,8% de la xifra de negocis de la Comunitat Valenciana a la província de València. Altres agrupacions concentrades a la província de València són: Alimentació, begudes i tabac (74,8%), Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (70,8%) i Metal·lúrgia i productes metàl·lics (68,2%).

(1) L'àmbit d'aquesta operació comprén les activitats industrials de les seccions B, C i E de la CNAE-2009. Queden excloses les activitats incloses en la secció D (vegeu metodologia).

Distribució provincial de magnituds

L'activitat industrial generada pels locals industrials situats en la Comunitat Valenciana l'activitat de la qual està enquadrada en l'àmbit d'esta operació (1) ascendeix a 66.349 milions d'euros. D'ells, 12.696 milions (19,1% del total) han sigut generats a la província d'Alacant, 18.641 milions (28,1%) a la província de Castelló i 35.011 milions (52,8%) a la província de València.

La distribució provincial de la xifra de negocis i del personal mitjà ocupat segueix un patró molt diferent en funció de l'agrupació d'activitat considerada. En el cas de les agrupacions Extractives i refinació; energia, aigua i residus i Productes minerals no metàl·lics s'observa que la major part de les seues xifres de negocis es generen en locals situats a la província de Castelló, amb un 70,3% del total en el primer cas i un 78,4% en el segon. Esta situació té reflex en l'índex d'especialització associat a la xifra de negocis que per a la província de Castelló és de 250,3 en la primera de les agrupacions esmentades i de 279,0 en la segona. A través d'este índex també es constata un cert grau d'especialització en les activitats pròpies de l'agrupació Química i productes farmacèutics, amb un índex associat de 153,6.

En el cas de l'agrupació Indústria del cuir i del calçat, un 90,8% de la seua xifra de negocis és generada en locals industrials de la província d'Alacant. L'índex d'especialització de la província en relació amb esta agrupació d'activitat és de 474,8 i parla de la seua rellevància com a activitat industrial en aquest àmbit territorial. També és elevat l'índex d'especialització basat en xifra de negocis de les activitats relacionades amb l'agrupació Indústria tèxtil i de la confecció (256,9) i Cautxú i plàstic (223,7), la qual cosa evidencia la importància relativa d'eixes agrupacions a la província d'Alacant en comparació amb l'àmbit autonòmic.

També presenten una distribució provincial molt característica les agrupacions Material de transport, que genera el 91,8% de la seua xifra de negocis en locals de la província de València, juntament amb Alimentació, begudes i tabac, on eixe percentatge és del 74,8%, i Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic, amb un percentatge del 70,8%. Els índexs d'especialització de la província en estes activitats són, respectivament, 174,0 en el primer cas, 141,8 en el segon i 134,2 en l'últim, la qual cosa indirectament indica una activitat industrial més diversificada en este àmbit provincial.


Distribució provincial en percentatge

La distribució provincial del personal ocupat mitjà s'acosta en moltes de les agrupacions d'activitat a la que s'obté a partir de la xifra de negocis. No obstant això, existeix una divergència important en l'agrupació Extractives i refinació; energia, aigua i residus, que concentra el 70,3% de la seua xifra de negocis global a la província de Castelló amb tan sols el 15,7% del personal ocupat associat a aquestes activitats. També existeixen estes divergències en altres agrupacions, encara que no són tan notòries, com és el cas de Química i productes farmacèutics o Productes minerals no metàl·lics.


Distribució provincial en percentatge

Distribució comarcal de magnituds

La distribució comarcal de les magnituds estudiades proporciona informació territorial més detallada. Pel que fa a la distribució de la xifra de negocis, un 42,0% del total generat en la Comunitat Valenciana es concentra en 4 comarques: la Plana Alta, amb un 16,4% de la xifra de negocis total; la Ribera Baixa, amb un 10,4%; l'Horta Oest i la Plana Baixa, les dues amb un percentatge del 7,6%.


Classificació comarcal segons la xifra de negocis generada pel sector industrialEs pot obtindre informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Inici > Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, energia, mineria i construcció > Indústria Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregional).Nota metodòlogica

L'"Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals" és una operació estadística de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) que es basa en l'enquesta estructural d'empreses: sector industrial (EEESI), de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El seu objectiu és conéixer les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors industrials a escales territorials inferiors al de la comunitat autònoma mitjançant l'aplicació de tècniques d'estimació en xicotetes àrees en les dades de l'EEESI.

Quant a la sectorització utilitzada, l'operació ofereix dades provincials amb una desagregació sectorial de 14 agrupacions, que es corresponen amb les agrupacions de l'R-14 utilitzada per a l'explotació de les successives enquestes sobre el sector industrial que de manera anual han sigut publicades en el portal estadístic de la Generalitat Valenciana (peGv).

Les variables utilitzades són personal ocupat, import net de la xifra de negocis i sous i salaris. Les definicions d'aquestes variables apareixen en les notes metodològiques de l'EEESI i poden ser consultades en el portal estadístic de la Generalitat Valenciana (peGv).

Per a abordar l'estimació en les xicotetes àrees esmentades s'ha decidit optar per models de superpoblació, en concret models lineals d'efectes fixos, on la variable a estimar és alguna de les magnituds d'interés esmentades i la variable auxiliar és el nombre d'assalariats el coneixement exhaustiu dels quals s'obté a través d'explotacions ad hoc del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana.

Es pot obtindre informació més detallada sobre la metodologia d'aquesta operació en el portal estadístic de la Generalitat (Inici > Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, energia, mineria i construcció > Indústria Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregional).