Projeccions de població, 2020-2035


Aquestes projeccions proporcionen un escenari d'evolució futura de la població resident i la seua estructura, en cas de mantindre's les tendències demogràfiques observades en el passat recent. L'horitzó projectiu de la informació oferida és de 15 anys per a la Comunitat Valenciana, províncies, comarques i municipis de més de 20.000 habitants segons la població de partida, i de 5 anys per a la resta de municipis.