logoive

ÚLTIMES XIFRES
9 de juny de 2021


PROJECCIONS DE POBLACIÓ, 2020–2035.
COMUNITAT VALENCIANA
PRINCIPALS RESULTATSComunitat Valenciana i províncies

Variació de la població

La població resident a la Comunitat Valenciana a 1 de gener de 2035 seria de 5.179.830 persones segons les actuals projeccions de població. Aquesta xifra suposa un increment de 150.489 persones (2,99%) sobre els 5.029.341 habitants a 1 de gener de 2020, que és la població base d'aquesta projecció, segons les estimacions de població.

A la Comunitat Valenciana l'augment de la població es produiria d'una manera continuada igual que a les tres províncies i és Alacant la que més augmenta i Castelló la que menys. L'increment es deu íntegrament al saldo migratori (immigrants menys emigrants), que és positiu durant tot el període a les tres províncies, al contrari que el saldo natural o vegetatiu (naixements menys defuncions) que és negatiu.


Població     C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2020 5.029.341 1.885.559 574.936 2.568.846
Any 2021 5.034.047 1.889.522 574.976 2.569.549
Any 2022 5.039.889 1.894.007 575.089 2.570.793
Any 2023 5.045.913 1.898.712 575.165 2.572.037
Any 2024 5.052.242 1.903.661 575.228 2.573.352
Any 2025 5.059.122 1.908.961 575.299 2.574.862
Any 2026 5.066.642 1.914.641 575.392 2.576.610
Any 2027 5.074.981 1.920.786 575.525 2.578.670
Any 2028 5.084.198 1.927.412 575.714 2.581.072
Any 2029 5.094.513 1.934.621 575.979 2.583.913
Any 2030 5.105.907 1.942.401 576.324 2.587.182
Any 2031 5.118.483 1.950.799 576.762 2.590.923
Any 2032 5.132.347 1.959.859 577.306 2.595.182
Any 2033 5.147.317 1.969.484 577.955 2.599.879
Any 2034 5.163.273 1.979.604 578.704 2.604.965
Any 2035 5.179.830 1.990.019 579.535 2.610.276

Població


Saldo vegetatiu

El saldo vegetatiu o creixement vegetatiu seria negatiu a les tres províncies durant tot el període projectat. La pèrdua poblacional deguda al saldo vegetatiu negatiu és menor que el guany derivat del saldo migratori, la qual cosa produeix un increment net de la població.

Saldo vegetatiu C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2020 -10.552 -3.409 -1.147 -5.996
Any 2021 -9.487 -2.898 -1.110 -5.478
Any 2022 -10.515 -3.293 -1.236 -5.986
Any 2023 -11.409 -3.648 -1.344 -6.418
Any 2024 -12.184 -3.965 -1.435 -6.784
Any 2025 -12.837 -4.231 -1.513 -7.092
Any 2026 -13.391 -4.457 -1.578 -7.356
Any 2027 -13.835 -4.638 -1.629 -7.569
Any 2028 -14.175 -4.776 -1.667 -7.731
Any 2029 -14.431 -4.876 -1.697 -7.859
Any 2030 -14.599 -4.935 -1.717 -7.947
Any 2031 -14.675 -4.955 -1.726 -7.995
Any 2032 -14.670 -4.940 -1.727 -8.003
Any 2033 -14.613 -4.903 -1.722 -7.988
Any 2034 -14.510 -4.848 -1.710 -7.950
Saldo vegetatiu

Saldo migratori

El saldo migratori seria positiu a les tres províncies durant tot el període projectat i, com s'ha comentat més amunt, seria la causa del creixement de la població a les tres províncies. Alacant seria la província que presentaria major saldo migratori durant tots els anys de l'horitzó temporal de la projecció.

Saldo migratori C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2020 15.257 7.372 1.187 6.698
Any 2021 15.329 7.383 1.223 6.722
Any 2022 16.539 7.998 1.312 7.230
Any 2023 17.738 8.597 1.407 7.734
Any 2024 19.066 9.265 1.506 8.294
Any 2025 20.358 9.911 1.607 8.840
Any 2026 21.731 10.603 1.711 9.417
Any 2027 23.051 11.264 1.818 9.971
Any 2028 24.491 11.985 1.932 10.574
Any 2029 25.826 12.656 2.042 11.128
Any 2030 27.175 13.332 2.155 11.689
Any 2031 28.539 14.016 2.270 12.254
Any 2032 29.641 14.565 2.376 12.700
Any 2033 30.569 15.024 2.471 13.075
Any 2034 31.067 15.264 2.541 13.261

Saldo migratori


Estructura de la població

L'estructura de la població es veuria afectada pel procés d'envelliment. Així, el grup quinquennal de població més nombrós en el 2020 és el de 40-44 anys mentre que en el 2035 passaria a ser el de 55-59 anys d'edat. Addicionalment es produiria una disminució del pes de la població de 35 a 54 anys i de 0 a 19 anys sobre el total de la població.


Piràmide d'edats

Envelliment de la població

L'envelliment de la població s'intensificaria durant els 15 anys de la projecció, i la població de 65 i més anys arribaria a un percentatge del 26,64% l'any 2035 per al conjunt de la Comunitat Valenciana. Encara que amb xicotetes diferències, aquest procés i el seu impacte total seria similar a les tres províncies.

% 65 i més anys C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2020 19,67 20,19 19,64 19,30
Any 2021 20,01 20,53 19,99 19,62
Any 2022 20,37 20,90 20,34 19,99
Any 2023 20,80 21,34 20,77 20,41
Any 2024 21,26 21,79 21,25 20,86
Any 2025 21,73 22,23 21,74 21,36
Any 2026 22,22 22,68 22,29 21,86
Any 2027 22,68 23,12 22,79 22,33
Any 2028 23,15 23,56 23,30 22,80
Any 2029 23,64 24,03 23,85 23,30
Any 2030 24,18 24,56 24,40 23,85
Any 2031 24,68 25,01 24,96 24,37
Any 2032 25,17 25,45 25,52 24,89
Any 2033 25,69 25,90 26,14 25,42
Any 2034 26,16 26,34 26,71 25,91
Any 2035 26,64 26,78 27,26 26,40
Envelliment

Població estrangera

El percentatge de població estrangera experimentaria un lleuger augment a les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Castelló és la província on es produiria un menor augment de la proporció de població estrangera.

% Estrangers C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2020 14,42 20,37 13,92 10,18
Any 2021 14,51 20,41 13,95 10,30
Any 2022 14,59 20,45 13,97 10,41
Any 2023 14,69 20,52 14,01 10,53
Any 2024 14,80 20,60 14,05 10,67
Any 2025 14,92 20,71 14,11 10,82
Any 2026 15,06 20,83 14,17 10,97
Any 2027 15,22 20,98 14,25 11,14
Any 2028 15,39 21,15 14,33 11,33
Any 2029 15,57 21,33 14,42 11,52
Any 2030 15,77 21,54 14,53 11,72
Any 2031 15,99 21,76 14,64 11,94
Any 2032 16,21 22,00 14,76 12,16
Any 2033 16,44 22,25 14,89 12,38
Any 2034 16,68 22,50 15,03 12,61
Any 2035 16,91 22,75 15,16 12,84
Estrangers


Comarques

Variació de la població

En 16 de les 34 comarques es produiria un augment en la població projectada a 1 de gener de 2035. La Marina Alta, el Camp de Túria i la Marina Baixa són les tres comarques que tindrien un major increment mitjà anual, mentre que l'Alt Maestrat, el Valle de Cofrentes-Ayora i el Rincón de Ademuz les de decrement més intens. El saldo natural del període és negatiu a totes les comarques, per la qual cosa l'increment d'aquelles que augmenten la població es deu al saldo migratori.


Variació projectada per comarques

Creixement mitjà de població per comarques


Envelliment de la població per comarques

L'envelliment de la població és un procés que afecta totes les comarques de la Comunitat Valenciana. Al final del període projectiu en 10 comarques de l'interior de Castelló i València més d'un terç de la població tindria 65 o més anys.


Percentatge població de 65 i més anys. 2020   Percentatge població de 65 i més anys. 2035


Pirámides comarques


Població estrangera per comarques

El percentatge de població estrangera augmenta a la majoria de les comarques. Els majors percentatges de població estrangera continuarien corresponent a la Marina Alta, el Baix Segura i la Marina Baixa.


Percentatge població estrangera. 2020   Percentatge població estrangera. 2035


Municipis

Variació de la població

Dels 65 municipis de la Comunitat Valenciana que segons la població de partida tenen més de 20.000 habitants, 47 d'aquests hauríen augmentat la població al final de l'horitzó temporal de la projecció. El pes poblacional relatiu d'aquests municipis en el total de la Comunitat Valenciana a penes variaria en el període projectat (del 72,94% en 2020 al 73,02% en 2035) i l'increment de la població en aquest grup de municipis (114.130 persones més) suposa el 75,84% de l'increment del total a la Comunitat Valenciana (150.489 persones més).


Variació anual mitjàna de població. Municipis >20.000


En un horitzó temporal de 5 anys, 244 municipis, dels 542 actualment existents a la Comunitat Valenciana, augmentarien la població, en cas de mantindre's les condicions demogràfiques recents. Dels 298 municipis que disminuirien la població, 200 tenen una població de partida inferior als 2.000 habitants. Només 102 municipis dels 302 amb població de partida inferior a 2.000 habitants no disminuirien la població l'any 2025. La majoria dels municipis que en termes relatius perdrien més població estan a l'interior de la Comunitat Valenciana.

Variació anual mitjana de població per municipisNOTES METODOLÒGIQUES

Les projeccions de població són una estadística, de periodicitat biennal, que no pretenen ser una predicció de la població futura, sinó presentar un escenari d'evolució de la població resident i la seua estructura si les tendències demogràfiques futures foren similars a les observades en el passat recent.

Les projeccions estan basades en el mètode de les components en què s'obté l'increment de la població com a resultat de la combinació dels distints successos que el constitueixen: les defuncions, els naixements i les migracions, en què aquesta última és la component que resulta més complexa d'estimar. Per a la projecció dels diferents nivells geogràfics s'utilitza un enfocament de tipus multiregional que garanteix el doble requisit de coherència dels resultats entre els diferents nivells territorials i entre les unitats que els formen.

Les característiques bàsiques del sistema de projecció són:

a) Població de partida a 1 de gener de 2020 i horitzó temporal a 1 de gener de 2035.

b) La consideració de diferents nivells de desagregació territorial:

- Nivell 1: províncies.

- Nivell 2: comarques.

- Nivell 3: municipis de més de 5.000 habitants segons les estimacions postcensals de població a 1/1/2020.

- Nivell 4: municipis menors de 5.000 habitants segons les estimacions postcensals de població a 1/1/2020.

c) La consideració de la variable nacionalitat en els àmbits territorials de províncies i comarques.

d) La projecció dels tres primers nivells es fa per mitjà del mètode dels components, mentre que per al nivell 4 s'utilitza el mètode de la relació de cohorts, una metodologia considerada més adequada per a la projecció d'àrees xicotetes.

Finalment, cal assenyalar que per la naturalesa del mètode de projecció, com menor és el volum poblacional de l'àmbit projectat, podria ser major la variabilitat registrada en l'evolució, a causa de la major sensibilitat a possibles successos puntuals de caràcter no estrictament demogràfic.


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat:

Projeccions de població, 2020–2035