ENQUESTA ANUAL D'ESTRUCTURA SALARIAL

Guany mitjà anual per treballador / treballadora

Any C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2014 20.639,58 22.858,17 90,3
2015 20.935,41 23.106,30 90,6
2016 21.168,81 23.156,34 91,4
2017 21.362,39 23.646,50 90,3
 
2018 22.121,05 24.009,12 92,1
Segons sector d'activitat
Indústria 24.494,97 28.096,62 87,2
Construcció 20.741,39 22.971,05 90,3
Servicis 21.645,41 23.325,64 92,8
Segons ocupació
Alta¹ 30.835,78 33.932,55 90,9
Mitjana² 18.760,01 19.655,17 95,4
Baixa³ 17.517,41 18.001,89 97,3
Segons tipus de contracte
Indefinit 23.880,47 25.775,61 92,6
Temporal 16.345,06 18.056,18 90,5
Segons sexe
Homes 24.537,07 26.738,19 91,8
Dones 19.235,72 21.011,89 91,5
Segons edat
Menys de 25 anys 11.595,94 12.417,98 93,4
De 25 a 34 anys 17.057,95 19.350,14 88,2
De 35 a 44 anys 22.587,57 24.380,69 92,6
De 45 a 54 anys 23.749,94 26.416,99 89,9
55 i més anys 26.453,46 27.150,93 97,4
Segons nacionalitat
Espanyola 22.455,58 24.440,21 91,9
Estrangera 17.588,93 18.578,75 94,7

Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta anual d'estructura salarial. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Agrupació dels grans grups d'ocupació 1, 2 i 3.

² Agrupació dels grans grups d'ocupació 4, 5, 6 i 7.

³ Agrupació dels grans grups d'ocupació 8 i 9.