ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Valoració de l'estat de salut autopercebut¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Total 4.900,8 100,00 46.043,7 100,00 10,64 -
 
Molt bo 1.601,8 32,68 12.268,0 26,64 13,06 122,67
Homes 804,7 33,28 6.416,9 28,38 12,54 117,27
Dones 797,1 32,11 5.851,1 24,97 13,62 128,59
Bo 2.101,5 42,88 21.814,1 47,38 9,63 90,50
Homes 1.085,3 44,88 11.163,6 49,37 9,72 90,91
Dones 1.016,2 40,93 10.650,6 45,46 9,54 90,04
Regular 847,3 17,29 8.678,4 18,85 9,76 91,72
Homes 375,0 15,51 3.753,5 16,60 9,99 93,43
Dones 472,3 19,02 4.924,9 21,02 9,59 90,49
Roín 302,3 6,17 2.525,3 5,48 11,97 112,59
Homes 134,2 5,55 996,0 4,40 13,47 126,14
Dones 168,1 6,77 1.529,3 6,53 10,99 103,68
Molt roín 47,9 0,98 757,8 1,65 6,32 59,39
Homes 18,8 0,78 283,7 1,25 6,63 62,40
Dones 29,1 1,17 474,1 2,02 6,14 57,92

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Valoració de l'estat de salut percebut en els últims 12 mesos.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.