ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Índex de massa corporal en la població

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Població adulta¹ 3.953,4 100,00 37.464,6 100,00 10,55 -
Pes insuficient (IMC <18,5 kg/m²) 101,5 2,58 784,0 2,17 12,95 118,89
Homes 15,1 0,79 134,0 0,75 11,27 105,33
Dones 86,5 4,28 650,0 3,54 13,31 120,90
Normopès (18,5 kg/m2<= IMC <25 kg/m²) 1.675,4 42,52 15.683,3 43,34 10,68 98,11
Homes 647,6 33,70 6.554,0 36,79 9,88 91,60
Dones 1.027,8 50,91 9.129,3 49,68 11,26 102,48
Sobrepès (25 kg/m2<= IMC <30 kg/m²) 1.424,8 36,16 13.413,9 37,07 10,62 97,55
Homes 862,4 44,88 7.893,3 44,31 10,93 101,29
Dones 562,4 27,86 5.520,6 30,04 10,19 92,74
Obesitat (IMC >=30kg/m²) 738,6 18,75 6.308,2 17,43 11,71 107,57
Homes 396,6 20,64 3.232,4 18,15 12,27 113,72
Dones 342,0 16,94 3.075,8 16,74 11,12 101,19
No consta 13,1 - 1.275,2 - 1,03 -
Homes 4,0 - 376,8 - 1,06 -
Dones 9,1 - 898,4 - 1,01 -
 
Població infantil² 876,5 100,00 7.836,6 100,00 11,18 -
Pes insuficient 97,0 11,27 934,2 13,30 10,38 84,74
Homes 41,9 9,33 458,7 12,65 9,13 73,75
Dones 55,0 13,39 475,4 14,00 11,57 95,64
Normopès 514,6 59,81 4.082,3 58,13 12,61 102,89
Hombres 286,3 63,69 2.127,2 58,64 13,46 108,61
Mujeres 228,3 55,56 1.955,1 57,59 11,68 96,48
Sobrepès 145,7 16,22 1.282,2 18,26 11,36 88,83
Homes 64,1 14,26 664,0 18,31 9,65 77,88
Dones 81,7 19,87 618,2 18,21 13,22 109,12
Obesitat 103,1 11,98 723,6 10,30 14,25 116,31
Homes 57,2 12,72 377,4 10,40 15,16 122,31
Dones 45,9 11,17 346,2 10,20 13,26 109,51
No consta 16,1 - 814,3 - 1,98 -
Homes 5,4 - 417,1 - 1,29 -
Dones 10,7 - 397,2 - 2,69 -

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Població de 18 i més anys.

² Població de 2 a 17 anys.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.