ENQUESTA NACIONAL DE SALUT

Nivell d'activitat física¹

2017 C. Valenciana Espanya %CV/E
Milers de
persones
% Milers de
persones
% Xifres
absolutes
Xifres
relatives
 
Nivell alt 1.402,0 40,01 7.982,6 24,33 17,56 164,45
Homes 748,1 42,91 4.955,6 30,29 15,10 141,66
Dones 653,8 37,13 3.027,0 18,41 21,60 201,68
Nivell moderat 1.348,9 38,49 13.249,6 40,39 10,18 95,30
Homes 599,5 34,38 5.922,4 36,20 10,12 94,97
Dones 749,4 42,56 7.327,2 44,55 10,23 95,53
Nivell baix 753,5 21,50 11.574,2 35,28 6,51 60,94
Homes 396,0 22,71 5.482,4 33,51 7,22 67,77
Dones 357,5 20,31 6.091,9 37,04 5,87 54,83
No consta 0,0 - 2,7 - 0,00 -
Homes 0,0 - 1,4 - 0,00 -
Dones 0,0 - 1,3 - 0,00 -

Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. <http://www.ine.es> INEbase

¹ Estimacions d'activitat física realitzades amb el Qüestionari Internacional d'Activitat Física (IPAQ) entre la població de 15 a 69 anys.

  Les dades corresponents a cel·les amb menys de 35 mil persones han de ser preses amb precaució, ja que poden estar afectades d'elevats errors de mostreig.