Visualització de contingut web

Demografía i població

Padró municipal continu

Padró municipal continu: Explotació estadística. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Resultats de l'explotació estadística dels padrons municipals de la Comunitat Valenciana amb l'objecte de conèixer les estructures per edat i sexe, i l'origen per naixement o nacionalitat de la població de la Comunitat Valenciana, les seues províncies, comarques, municipis, districtes i seccions amb data referència 1 de gener de cada any.

 • web  Des de 1999 disponibles en el portal estadístic peGv

Els resultats per a anys anteriors es van difondre en:

 • cd Info Padró. Explotació estadística del Padró municipal d'habitants. Comunitat Valenciana 1996, 1998.

Estadística dels noms i els cognoms de la població de la Comunitat Valenciana

Explotació estadística del Padró municipal d'habitants que permet la generació interactiva de taules de freqüències dels noms i cognoms seleccionats per l'usuari, així com dels noms i cognoms més freqüents; tot això segons diversos criteris de classificació territorial i demogràfic.

 • web  Des de 2011 disponibles en el portal estadístic peGV 

Estimació de la població empadronada per codis postals

Explotació estadística que ofereix una aproximació a les xifres de població empadronada en cada una de les zones definides pels codis postals, coherent amb les xifres oficials de població derivades del Padró a 1 de gener de cada any. La font bàsica d'informació per a l'obtenció d'estes estimacions és el fitxer estadístic del Padró municipal d'habitants a 1 de gener, junt amb el distribuïdor per trams procedent de la guia de carrers del Cens electoral.

 • web  Des de 2014 disponible en el portal estadístic peGv

Padró Municipal d'Habitants de la Comunitat Valenciana 1986

 • libro Padró municipal d' habitants de la Comunitat Valenciana 1986. 14 Volums
 • libro Padró municipal d'habitants 1986. Resultats provisionals
 • libro Padró municipal d'habitants 1986. Resultats municipals. Comunitat Valenciana
 • libro Resums municipals: Padró municipal d' habitants 1986
 • libro Estructura familiar: Padró municipal d'habitants 1986. 4 Volums
 • libro Piràmides de població segons l'any de naixement. Comunitat Valenciana: Padró municipal d'habitants 1986

Estimacions de població de la Comunitat Valenciana

Aquestes estimacions de població tenen l'objectiu de proporcionar unes xifres de població resident en àmbits subprovincials (comarques i municipis) el més aproximada a la realitat que siga possible, partint de la informació demogràfica disponible. Encara que en primera instància podria pensar-se que aquest objectiu el compleix ja el Padró municipal d'habitants (PMH), la veritat és que aquest no pot considerar-se una font idònia a aquests efectes, pel fet que està afectat d'una sèrie de variacions no demogràfiques originades pels requeriments legals i administratius a què està subjecte, per la seua mateixa naturalesa de registre administratiu que constitueix prova de residència.

Projeccions de població

Projeccions de població 2018-2033

L'objectiu de les projeccions de població és l'obtenció d'estimacions de població que arriben a considerar la desagregació territorial de municipis suposant que es mantenen les tendències demogràfiques actuals. L'horitzó projectiu de la informació oferida és de 15 anys per a la Comunitat Valenciana, províncies, comarques i municipis de més de 20.000 habitants, segons la població de partida, i de 5 anys per a la resta de municipis.

 • web 2018-2033 disponible en el portal estadístic peGv

Projeccions de població a curt termini

L'objectiu de les projeccions de població a curt termini és l'obtenció anual d'estimacions de població segons sexe i edat per a un horitzó temporal de cinc anys i la seua revisió anual. S'obté a partir de les últimes dades de població disponibles, procedents de les explotacions estadístiques del Padró municipal continu, Estadística de variacions residencials i Estadístiques del moviment natural de la població (MNP).

 • Projeccions de població a curt termini 2014-2019

Projeccions de població a llarg termini

Les projeccions de població a llarg termini oferixen estimacions de la població que residiria a la Comunitat Valenciana i les seues províncies en el període 2011 al 2050, així com l'evolució de les defuncions, els naixements i les migracions al llarg del dit període, en cas de mantindre's les tendències demogràfiques actuals. Dins d'estes projeccions també s'oferix la desagregació territorial per comarques encara que limitada al període temporal 2011 - 2035.

 •  Projeccions de població a llarg termini 2010-2050

Projeccions de la població de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies (1985-2005)

Projeccions de la població de les províncies de la Comunitat Valenciana referides a un horitzó temporal que comprén des del 1985 fins a l'any 2005.

Projeccions de la població 1985-2000. Comarques de la Comunitat Valenciana

 • libro Projeccions de població 1985-2000. Comarques de la Província d'Alacant
 • libro Projeccions de població 1985-2000. Comarques de la Província de Castelló
 • libro Projeccions de població 1985-2000. Comarques de la Província de València

Estimacions de llars a nivell subprovincial

Les Estimacions de llars a nivell subprovincial proporcionen informació amb desagregació territorial comarcal sobre llars segons grandària i tipus, basada a l'Enquesta contínua de llars (ECL) de l'INE i coherent amb aquesta. Les dades s'han obtingut utilitzant tècniques estadístiques d'estimació per a àrees xicotetes amb la finalitat de generar informació amb un nivell de desagregació territorial inferior al mínim previst en el disseny de l'ECL.

 • web Des de 2014 disponibles en el portal estadístic peGv

Moviment natural de la població. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Informació estadística anual sobre tres dels principals successos demogràfics, naixements, defuncions i matrimonis, relatius a la població de la Comunitat Valenciana. Els àmbits territorials considerats en les publicacions són: Comunitat Valenciana, províncies, comarques i municipis.

 • web Des de 1998 disponibles en el portal estadístic peGv

Els resultats per a anys anteriors es van difondre en:

 • libro+disquete Moviment natural de la població de la Comunitat Valenciana 1991-1995
 • libro+disquete Moviment natural de la població 1996
 • libro+disquete Moviment natural de la població 1997

Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat

En esta publicació es presenten una sèrie d'indicadors demogràfics referits a àmbits subprovincials de la Comunitat Valenciana, en concret, per a les comarques. Les dades utilitzades provenen dels resultats definitius del Moviment natural de la població i de les Estimacions de població.

 • web Des de 2010 disponibles en el portal estadístic peGv

Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana

Aquesta operació té com a objectiu l'elaboració i difusió d'indicadors demogràfics que permeten determinar els municipis en risc de despoblament, en el marc del Decret 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 • web 2018 disponible en el portal estadístic peGv

Variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Informació d'aquells desplaçaments registrats anualment que impliquen un canvi de residència habitual i es produïxen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i en els diferents subàmbits de la mateixa. Presenta informació sobre saldos migratoris, immigracions, emigracions i migracions internes a la Comunitat Valenciana, sent les agrupacions territorials considerades la Comunitat Valenciana, províncies, comarques i municipis.

 • web Des de 1999 disponibles en el portal estadístic peGv

Els resultats per a anys anteriors es van difondre en:

 • libro+disquete Estadística de variacions residencials de la Comunitat Valenciana 1991-95
 • libro+disquete Estadística de variacions residencials de la Comunitat Valenciana 1996
 • libro+disquete Estadística de variacions residencials 1997
 • libro+disquete Estadística de variacions residencials 1998

Enquesta nacional d'immigrants. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Informe basat en els resultats de la mostra per a la Comunitat Valenciana de l'Enquesta nacional d'Iimmigrants 2007 realitzada per l'INE que permet aprofundir en les informacions que oferix l'enquesta i presenta els principals resultats de la Comunitat Valenciana: característiques sociodemogràfiques i familiars dels immigrants nascuts en l'estranger resident en la Comunitat, condicions d'eixida i d'arribada a Espanya, vivenda i mobilitat residencial, activitat laboral i relacions amb el país d'origen i la societat receptora.