Visualització de contingut web

Empreses

Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana

Té per objecte proporcionar dades estructurals del nombre d'empreses i locals existents a la Comunitat Valenciana classificades segons la seua activitat econòmica principal, intervals d'assalariats, condició jurídica i implantació geogràfica.
Els resultats s'ofereixen des de l'any 2017 i en tres nivells de desagregació territorial: nivell Comunitat Valenciana i províncies, nivell comarques i nivell municipis.

 

Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social

Dades trimestrals sobre les empreses de la Comunitat Valenciana i els seus treballadors i dels autònoms pròpiament dits, obtingudes a partir de l'explotació estadística dels comptes de cotització i afiliacions a la Seguretat Social. Els resultat s'ofereixen des del primer trimestre de 2012 i en tres nivells de desagregació territorial: nivell Comunitat Valenciana i províncies, nivell comarques i nivell municipis. Aquesta estadística forma part de l'operació «Estadística de comptes de cotització i afiliació de treballadors a la Seguretat Social».

 

Indicadors de confiança empresarial

Els indicadors de confiança empresarial (ICE) es publiquen amb periodicitat trimestral y tenen com a objectiu donar a conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Aquesta operació genera tres indicadors: un d'expectatives, un altre de situació i l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), síntesi dels anteriors. Els seus resultats es presenten desagregats per sector d'activitat, grandària de l'establiment i província.

 

Cens de locals de la Comunitat Valenciana 1990

Informació referida als locals de la Comunitat Valenciana, desagregada a nivells comarcal i municipal. Les variables de classificació que definixen les taules són: situació d'activitat, grau de dependència, tipus d'activitat econòmica que desenrotlla, i ocupació i categoria del local.

 

Directoris d'unitats econòmiques. Comunitat Valenciana

A partir de l'explotació de la informació continguda en diversos directoris d'unitats econòmiques de caràcter sector obtinguts de la recopilació i el tractament d'informació procedent de distints registres d'origen administratiu, s'ha elaborat una sèrie de publicacions que mostren la relació individualitzada de les unitats econòmiques de major grandària en termes d'ocupats, en uns casos, i la tabulació estadística de les seues principals variables segons diversos criteris de classificació per a distints nivells d'agregació. 

  • libro Número 1: Establiments comercials i industrials: Explotació estadística 
  • libro Número 2: Llistat d'establiments comercials 
  • libro Número 3: Llistat d'establiments industrials 
  • libro Número 4: Centres educatius: Explotació estadística 
  • libro Número 5: Entitats financeres: Explotació estadística 
  • libro Número 6: Empreses i vehicles de transport per carretera (mercaderies i viatgers): Explotació estadística 

 

Estadística econòmica-financera de les empreses societàries de la Comunitat Valenciana. Resultats de l'estudi pilot i nou enfocament metodològic

Explotació estadística dels comptes anuals d'una mostra d'empreses de la Comunitat Valenciana, per províncies i sectors econòmics, referida als anys 1997 i 1998. Oferix informació sobre els ingressos d'explotació i, dins d'estos, la xifra de negocis, així com els gastos de personal i les dotacions a l'amortització. També s'han contemplat, dins dels gastos de personal, els sous i salaris i les càrregues socials.