Visualització de contingut web

Indústria i energia

Enquesta estructural d'empreses: Sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Oferix resultats sobre els establiments industrials ubicats a la Comunitat Valenciana i sobre les empreses amb activitat industrial i seu en esta comunitat pel que fa a les següents cinc variables: nombre de locals o establiments, xifra de negocis, sous i salaris, inversió en actius materials i personal ocupat.

Esta operació substituïx a l'Enquesta industrial d'empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana que es va publicar entre els anys 2005 i 2014 i que va ser, al seu torn, successora de l'Estadística industrial de la Comunitat Valenciana que es va publicar entre els anys 1999 i 2004.

 • web 2005-2014 Enquesta industrial d'empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana, disponible en el portal estadístic peGv
 • web 1999-2004 Estadística industrial de la Comunitat Valenciana, disponible en el portal estadístic peGv
 • libro+disq 1993/95 - 1998 Estadística industrial de la Comunitat Valenciana
 • libro Estadística i comptes del sector industrial Comunitat Valenciana 1993
 • libro 1981/1986 - 1985/1989 Resultats de l'Enquesta industrial de l'INE per a la Comunitat Valenciana
 • libro+disq 1986/1990 - 1988/1992 Resultats de l'Enquesta industrial de l'INE per a la Comunitat Valenciana

 

Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Ofereix el mesurament individualitzat de la producció dels principals productes industrials fabricats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
La tabulació es realitza a partir de l'explotació ampliada dels resultats de l'Enquesta industrial anual de productes de l'Institut Nacional d'Estadística, i s'utilitza una classificació sectorial pròpia adaptada a la configuració del teixit industrial de la Comunitat Valenciana. 

 • web Des de 1999 disponibles en el portal estadístic peGv

Els resultats de l'enquesta per a anys anteriors es van difondre en: 

 • libro+disq 1997, 1998 Estadística Industrial de la Comunitat Valenciana

 

Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals

L'estimació de les principals magnituds de la indústria de la Comunitat Valenciana per a àmbits subregionals és una operació estadística que té com a objectiu conèixer les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors industrials a escales territorials inferiors al de la comunitat autònoma per mitjà de l'aplicació de tècniques d'estimació en xicotetes àrees a les dades de l'Enquesta industrial d'empreses (EIE) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

 • web Des de 2008 disponibles en el portal estadístic peGv

 

Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Indicador estadístic de l'evolució conjuntural de l'activitat productiva de les branques industrials, obtingut per mitjà de mètodes d'estimació indirectes que regionalitzen per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana els Índexs de Producció Industrial calculats mensualment per l'Institut Nacional d'Estadística.

 • web Des de 1992 disponible en el portal estadístic peGv (actualització mensual)
 • libro Índex de Producció Industrial (Base 1990). Sèries 1991-1999

 

Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Elaboració d'Índexs de preus industrials (IPRI) que mesuren l'evolució dels preus dels productes industrials en la primera etapa de comercialització.

Des de gener del 2003 s'elabora l'índex general de la Comunitat Valenciana i per a les branques d'activitat més significatives de la indústria valenciana (R 15) a partir dels índexs elementals elaborats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

 • web Des de 2003 (Base 2000) disponible en el portal estadístic peGv (actualització mensual)
 • libro Índex de preus industrials (Base 1990). Sèries 1991-2000

 

 Dades econòmico-financeres de la indústria manufacturera. Comunitat Valenciana 1990-1993

Informació econòmico-financera de les empreses societàries amb seu social en la Comunitat Valenciana pertanyents a sectors d'activitat de la indústria manufacturera, a partir de la recopilació i el tractament estadístic de les dades dels comptes anuals de les empreses depositats en el Registre Mercantil. Les activitats s'han agrupat en 29 sectors a fi de reflectir l'estructura industrial valenciana. 

 

 Dades econòmico-financeres de les empreses valencianes. Sector Industrial 1990

Presenta l'explotació estadística dels resultats d'un estudi pilot de la informació del Registre Mercantil per a les empreses industrials amb domicili en la Comunitat Valenciana referida al balanç, compte de pèrdues i guanys i distribució de resultats.

 

Estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana

Oferix informació mensual i sectorial sobre consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana. Les  xifres  s'estimen a  partir de  les  dades proporcionades  per  les  distintesempreses  distribuïdores d'energia  elèctrica  a  la  Comunitat  Valenciana  i  de  la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

 • web Des de 2009 disponible en el portal estadístic peGv (actualització mensual)

 

Enquesta de consums energètics. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Informació biennal sobre els consums de diferents tipus de productes energètics realitzats per les indústries extractives i manufactureres. Es publiquen resultats per als locals o establiments ubicats a la Comunitat Valenciana i també per a les empreses amb seu en esta comunitat.

 • web 2015 i 2017 disponibles en el portal estadístic peGv