Visualització de contingut web

Altres estadístiques econòmiques

Directori de les Administracions Públiques Valencianes 1992. Estadística de personal de la Administració Local Valenciana

La publicació ofereix, en primer lloc, per a cadascuna de les unitats que integra el Directori de les Administracions Públiques Valencianes, dades en forma de fitxa sobre la seua constitució, composició, funcions i activitat econòmica. 
També es presenta l'Estadística de personal de l'Administració, que ofereix una tabulació de diverses variables (nombre de places, nombre d'ocupats, etc.) segons diferents criteris de classificació: àmbit geogràfic, poblacional, dependència orgànica, etc 

 

Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. Comunitat Valenciana

Informació de caràcter estructural i econòmic sobre l'activitat de l'ensenyança privada desenrotllada en la Comunitat Valenciana: en primer lloc, dades relatives al nombre de centres, alumnes, unitats, personal ocupat i hores treballades; a continuació, resultats econòmics, detallant els gastos i costos, ingressos, préstecs i beques anuals; finalment, es presenten una sèrie d'indicadors calculats a partir de les dites variables.

  • libro 1990-1991
  • CD 1994-1995

 

Estadística i comptes del transport de mercaderies per carretera. Comunitat Valenciana 1992

Informació quantitativa de les principals macromagnituds del transport de mercaderies per carretera, dels seus variables estructurals més rellevants classificades amb diferents criteris, així com d'una sèrie de ràtios de caràcter sectorial. En particular, s'arreplega informació sobre l'ocupació, el parc de vehicles, l'estructura d'ingressos i gastos segons variables com el règim jurídic, el volum d'ingressos, el tipus de transport etc. 

 

Estadística de liquidacions pressupostàries de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana 

Informació estadística de l'activitat econòmica de les hisendes locals a partir de l'explotació dels pressupostos de gastos i ingressos dels ajuntaments, diputacions, entitats locals menors, mancomunitats, consorcis i organismes autònoms locals de la Comunitat Valenciana. Els nivells de desagregació utilitzats de la classificació pressupostària són: capítols, articles, conceptes i subconceptes.

  • libro+disquette 1994-95 
  • libro Liquidacions pressupostàries de l'Administració Local 1993