Treball

Treball

Enquesta de població activa (EPA). Resultats per a la Comunitat Valenciana

A partir de l'Enquesta de població activa (EPA), operació estadística de periodicitat trimestral elaborada per l'INE i que forma part de l'Enquesta de força de treball de la Unió Europea, es realitza una explotació ampliada per a l'àmbit regional a partir dels fitxers trimestrals i els seus factors d'elevació, per tal de disposar de major detall del mercat de treball de la Comunitat Valenciana. 
L'explotació conté:

 • Persones, dades de les principals categories poblacionals en relació amb el mercat de treball (ocupats, parats, actius, inactius) segons diverses variables de classificació, de manera que permet conèixer la seua estructura i evolució.
 • Llars, oferix una descripció de les habitatges familiars segons les diferents característiques relacionades amb el mercat de treball.
 • Fluxos del mercat laboral, seguiment de l'evolució dels individus respecte a la seva relació amb l'activitat en el mercat de treball.
 • Mòduls específics, oferixen informació sobre aspectes particulars del mercat de treball que s'obté de preguntes específiques realitzades en el segon trimestre de l'any.
 • Mòdul 2000: Transició de l'escola a la vida activa
 • Mòdul 2001: De relacions laborals especials i de condicions i horaris de treball
 • Mòdul 2002: Persones amb discapacitat i la seua relació amb l'ocupació
 • Mòdul 2003: Educació i formació rebudes en els últims 12 mesos
 • Mòdul 2004: Organització i duració de la jornada laboral
 • Mòdul 2005: Conciliació entre la vida laboral i la familiar
 • Mòdul 2006: Eixida del mercat laboral i transició cap a la jubilació definitiva
 • Mòdul 2008: Situació dels inmigrants i els seus fills en relació amb el mercat laboral

 

Fluxos de la població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Explotació estadística de caràcter trimestral que té com a objecte el seguiment de l'evolució dels individus respecte a la seua relació amb l'activitat en el mercat de treball. S'elabora a partir dels fitxers dels fluxos de l'Enquesta de població activa, formats per la part de la mostra, corresponent a la Comunitat Valenciana, que és comú a dos o més trimestres consecutius.

 • web Explotació extensa disponible en el portal estadístic peGv (seleccionant Explotació trimestral: Fluxos del mercat laboral)

 

Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial

L'objectiu d'esta operació estadística és produir, en l'àmbit comarcal, indicadors trimestrals del mercat de treball basats en la Enquesta de població activa (EPA) i coherents amb ella. Ja que l'EPA no està dissenyada per a l'estimació d'agregats referits a àmbits territorials inferiors a les províncies, per a esta operació s'utilitzen tècniques estadístiques d'estimació per a àrees xicotetes que incorporen a la mostra de l'EPA informació d'altres fonts, per mitjà de l'ajust de models lineals mixtos dinàmics derivats dels desenrotllats en els projectes europeus EURAREA i SAMPLE.
Ofereix per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana i per a cada trimestre, des del primer de 2009, estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d'edat segons relació amb l'activitat econòmica per sexe, i les corresponents taxes d'activitat, ocupació i desocupació. També es calculen indicadors dels errors de mostreig.

 

Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana 

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral, que proporciona informació sobre el cost laboral mig per treballador i mes i per hora efectiva de treball, així com sobre el temps mitjà treballat per treballador i mes. 
A partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que efectua l'arreplega de dades a nivell nacional, s'obté i es publica els resultats ampliats per al total de la Comunitat Valenciana segons els 3 sectors econòmics, 20 branques d'activitat i la grandària de la unitat. També s'oferixen els coeficients de variació de cada un dels estimadors calculats en les taules de la publicació. 
La informació es troba disponible des del primer trimestre de 2008

 

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social

L'objectiu d'aquesta estadística és l'obtenció d'informació sobre treballadors afiliats al Sistema de la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, a partir de l'explotació estadística dels Comptes de Cotització i Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en què es basa aquesta operació prové del Fitxer General d'Afiliació, titularitat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i se cedeix trimestralment per la TGSS i l'Institut Social de la Marina, a través d'un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l'Institut Valencià d'Estadística, l'objectiu del qual és, justament, l'aprofitament amb fins estadístics de la informació que hi conté.