Sol·licitud d'informació estadística

Sol·licitud d'informació estadística

La sol·licitud es realitza sobre els resultats públics de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat, en el marc dels articles 39 i 41 del Decret 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

Prova de verificació
 

Protecció de dades del formulari

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la consulta que ha realitzat.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament presentant escrit en el registre d'entrada d'aquesta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de dades en: https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos