Visualització de contingut web

Marc jurídic

L'article 49-32, Títol IV de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l'estadística d'interés de la Generalitat i representa el reconeixement de l'evident importància i significació de la funció estadística en l'exercici de govern i l'impuls inicial per a la creació d'un sistema estadístic propi de la Comunitat Valenciana.

La Llei 5/1990, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, és el marc legal bàsic per al desenrotllament de la competència estatutària amb l'objecte últim de posar a disposició de tota la societat i en particular dels seus distints òrgans de govern, una informació completa i objectiva, que siga reflex fidel de la realitat existent, base fonamental per a programar l'activitat pública al millor servici dels ciutadans.

Posteriorment, el Decret 81/2014, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, establix el marc reglamentari per a l'ordenació, planificació i exercici de l'activitat estadística pública valenciana d'interés de la Generalitat.

Este decret, en l'article 2, fixa l'estructura de l'organització estadística de la Comunitat Valenciana, que està constituïda per:

  1. La conselleria competent en matèria d'estadística d'interés de la Generalitat
  2. La Comissió Interdepartamental d'Estadística
  3. El Consell Valencià d'Estadística
  4. Les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries
  5. Les unitats estadístiques de la Generalitat integrades en la Presidència, conselleries, organismes i empreses de la Generalitat
  6. Les unitats estadístiques de les entitats locals

La Comissió Interdepartamental d'Estadística (CIE) és l'òrgan col·legiat que articula les funcions de coordinació i ordenació general de l'organització estadística de la Comunitat Valenciana, en particular l'orientació estratègica del Pla Valencià d'Estadística (PVE), el seu desenrotllament i control. La seua composició, funcions i règim de funcionament estan arreplegats en el capítol I, del títol I del Decret 81/2014.

Per la seua banda, el Consell Valencià d'Estadística (CVE) és el mecanisme col·legiat per a canalitzar la participació dels agents socials, orientada a la millora permanent del diàleg entre productors i usuaris d'estadística oficial, per a potenciar les sinergies oportunes en la tasca de millora de la qualitat dels servicis d'informació estadística pública valenciana. La seua composició, funcions i règim de funcionament estan arreplegats en el capítol II, del títol I del Decret 81/2014.

Les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, es configuren com a estructures orgàniques per al reforç de la coordinació estadística departamental, alhora que actuen com a fòrums pont entre l'estadística sectorial i el PVE. La seua composició, funcions i règim de funcionament estan arreplegats en el capítol III, del títol I del Decret 81/2014.

Finalment, les unitats estadístiques de l'organització estadística de la Comunitat Valenciana es regulen dinàmicament a través de la gestió del PVE. El seu marc funcional està establit en els capítols II i III, del títol segon de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana. Estes unitats gaudixen d'autonomia funcional, que garantix la seua neutralitat operativa, tant en el desenrotllament de la metodologia i normes reguladores de les estadístiques, publicació i difusió de resultats, com en l'arreplega i tractament de dades i la preservació del secret estadístic, segons establix l'article 28 del Decret 81/2014.

A més del que s'ha exposat més amunt, la normativa estadística bàsica valenciana contempla un desenrotllament planificat de l'activitat estadística i el Pla Valencià d'Estadística (PVE) és l'instrument de planificació i ordenació d'esta activitat. El Pla proporciona el marc per a desenrotllar, elaborar i difondre estadístiques d'interés de la Generalitat. Conté les activitats estadístiques i altres actuacions connexes que han de dur-se a terme per l'organització estadística de la Comunitat Valenciana durant el seu període de vigència. Es desenrotlla en programes anuals, instruments de planificació a curt termini que distribuïxen temporalment les activitats estadístiques i altres actuacions a promoure per a la consecució dels distints objectius previstos en el PVE.