Destacamos

Marc jurídic

Marc jurídic

 

L'article 49-32, Títol IV de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix la competència exclusiva de la Generalitat sobre l'estadística d'interés de la Generalitat i representa el reconeixement de l'evident importància i significació de la funció estadística en l'exercici de govern i l'impuls inicial per a la creació d'un sistema estadístic propi de la Comunitat Valenciana.

La Llei 5/19901  , de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana, és el marc legal bàsic per al desenvolupament de la competència estatutària amb l'objecte últim de posar a la disposició de tota la societat i en particular dels diferents òrgans de govern d'aquesta, una informació completa i objectiva, que siga reflex fidel de la realitat existent, base fonamental per a programar l'activitat pública al millor servei dels ciutadans.

Posteriorment, el Decret 81/20142  , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, estableix el marc reglamentari per a l'ordenació, planificació i desenvolupament de l'activitat estadística pública valenciana d'interés de la Generalitat.

L'article 36 de la Llei 5/1990, estableix l'estructura de l'organització estadística de la Comunitat Valenciana, que està constituïda per:

  1. L'Institut Valencià d'Estadística és l'organisme autònom de gestió de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat.
  2. La Comissió Interdepartamental d'Estadística és l'òrgan col·legiat encarregat de l'impuls estratègic, la coordinació i l'ordenació general de l'activitat pública d'interés de la Generalitat a desplegar per l'organització estadística de la Comunitat Valenciana. La seua composició, funcions i règim de funcionament estan recollits en el Capítol I, del Títol I del Decret 81/2014.
  3. El Consell Valencià d'Estadística és l'òrgan consultiu i de participació social de productors i usuaris de les estadístiques d'interés de la Generalitat. La seua composició, funcions i règim de funcionament estan recollits en el Capítol II, del Títol I del Decret 81/2014.
  4. Les comissions estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, són els òrgans de coordinació de tota l'activitat estadística que realitzen les respectives conselleries, així com els organismes i les empreses dependents d'aquestes. La seua composició, funcions i règim de funcionament estan recollits en el Capítol III, del Títol I del Decret 81/2014.
  5. Les unitats estadístiques de la Generalitat integrades en la Presidència, conselleries, organismes i empreses de la Generalitat.
  6. Les unitats estadístiques de les entitats locals.

Les unitats estadístiques de l'organització estadística de la Comunitat Valenciana es regulen dinàmicament a través de la gestió del PVE. El seu marc funcional està establit en els Capítols II i III, del Títol Segon de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana. Aquestes unitats gaudeixen d'autonomia funcional, que garanteix la seua neutralitat operativa, tant en el desenvolupament de la metodologia i normes reguladores de les estadístiques, publicació i difusió de resultats, com en la recollida i tractament de dades i la preservació del secret estadístic, segons estableix l'article 28 del Decret 81/2014.

A més de l'anteriorment exposat, la normativa estadística bàsica valenciana contempla un desenvolupament planificat de l'activitat estadística i el Pla Valencià d'Estadística (PVE) és l'instrument de planificació i ordenació d'aquesta activitat. El Pla proporciona el marc per a desenvolupar, elaborar i difondre estadístiques d'interés de la Generalitat. Conté les activitats estadístiques i altres actuacions connexes que han de dur-se a terme per l'organització estadística de la Comunitat Valenciana durant el seu període de vigència. Es desenvolupa en Programes Anuals, instruments de planificació a curt termini que distribueixen temporalment les activitats estadístiques i altres actuacions a promoure per a la consecució dels diferents objectius contemplats en el PVE.

Finalment, el DECRET 109/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) (DOGV núm. 9170 de 09.09.2021), assenyala com a objectiu de l'IVE la gestió de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat i regula una organització amb la capacitat funcional necessària per a garantir la neutralitat operativa en el desenvolupament de la metodologia estadística, la publicació i difusió de resultats, el disseny de normes reguladores de les estadístiques i en la preservació del secret estadístic
 

 

 

 

1Modificada pel capítol V de la Llei 9/2011 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 6680 de 28.12.2011)
Modificada pel capítol IV de la Llei 3/2020 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021 (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020)

2Modificat pel DECRET 45/2019, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 81/2014, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'estadística de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8519 de 01.04. 2019).