Destacamos

Planificació estadística

Planificació estadística

La normativa estadística bàsica valenciana contempla un desenrotllament planificat de l'activitat estadística.

El Pla Valencià d'Estadística (PVE) és l'instrument d'ordenació, planificació i promoció de l'activitat estadística pública de la Comunitat Valenciana. Conté les activitats estadístiques i altres actuacions que han de dur-se a terme per l'organització estadística pública durant el seu període de vigència. La seua aprovació correspon a les Corts i la seua execució s'ha d'ajustar als principis que regixen l'activitat estadística pública valenciana fixats en el nostre marc normatiu bàsic, la Llei 5/1990, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

A més, el PVE es desenvolupa mitjançant els programes anuals d'activitats estadístiques, instruments de planificació a curt termini que distribueixen temporalment les activitats estadístiques i altres actuacions a promoure per a la consecució dels diferents objectius contemplats en el PVE.