Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits Subregionals

Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals