Destacamos

Què és l'IVE

Què és l'IVE

L'Institut Valencià d'Estadística (IVE), creat per l'article 114 de la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, és un organisme autònom de la Generalitat, dels previstos en l'article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i que té com a objectiu la gestió de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat.

L'Institut Valencià d'Estadística té personalitat jurídica pròpia, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió, està adscrit a la conselleria competent en matèria estadística i té com a objectiu la gestió de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat.

L'Institut gaudirà de la capacitat funcional necessària per a garantir la seua neutralitat operativa en el desenvolupament de la metodologia estadística, la publicació i difusió de resultats, el disseny de normes reguladores de les estadístiques, i en la preservació del secret estadístic

L'Estatut, aprovat mitjançant el DECRET 109/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) (DOGV núm. 9170 de 09.09.2021), dota l'Institut Valencià d'Estadística d'una estructura adequada al compliment de les funcions que té assignades, distribueix la competència entre els seus òrgans i concreta el seu objectiu en una reglamentació de caràcter organitzatiu des del compromís amb el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la racionalització dels seus recursos.