Llistes a les quals se subscriu

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Llistes de subscripció disponibles:

(*) Ha de marcar almenys una llista de subscripció

 • Enquesta de població activa
 • Fluxos de la població activa
 • Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
 • Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social
 • Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social
 • Enquesta trimestral de cost laboral
 • Índex de cost laboral
 • Índexs de producció industrial
 • Índexs de preus industrials
 • Índex de xifra de negocis en la indústria
 • Estimació del consum d'energia elèctrica
 • Indicadors d'activitat del sector servicis
 • Índexs de comerç al detall
 • Enquesta de gasto turístic (EGATUR)
 • Enquesta de turisme de residents (ETR-FAMILITUR)
 • Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
 • Indicadors de confiança empresarial

 • Estadística del padró continu
 • Estadística dels noms i els cognoms de la població
 • Estimació de la població empadronada per codis postals
 • Estadística de variacions residencials
 • Projeccions de població
 • Estimacions de població
 • Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat
 • Censos de població i habitatges
 • Indicadors demogràfics de despoblament
 • Moviment natural de la població

 • Estadística sobre activitats en I+D
 • Enquesta sobre innovació en les empreses
 • Indicadors d'alta tecnologia
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial
 • Enquesta industrial anual de productes
 • Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
 • Enquesta de consums energètics
 • Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció
 • Estadística estructural d'empreses: sector servicis
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç
 • Indicadors de comerç exterior
 • Explotació del directori estadístic d'empreses

 • Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
 • Enquesta de condicions de vida
 • Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana
 • Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional
 • Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars

 • Indicadors de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana
 • Dones i homes en la Comunitat Valenciana
 • Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana
 • Fitxes municipals
 • Nomenclàtor

Prova de verificació

Protecció de dades del formulari

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la consulta que ha realitzat.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament presentant escrit en el registre d'entrada d'aquesta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de dades en: https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos