ÚLTIMES XIFRES
7 de març de 2024


Enquesta de condicions de vida (ECV)

Resultats per a la Comunitat Valenciana 2023

Principals resultats

• Els ingressos mitjans anuals de les llars (renda mitjana de les llars) van arribar als 31.324 euros en 2022, un 7,9% per damunt de l’any anterior.

• El 18,9% de la població resident en la Comunitat Valenciana està per davall del llindar de risc de pobresa segons la distribució de renda en 2022, 0,9 punts superior a l’any precedent.

• La taxa de risc de pobresa o exclusió social (indicador AROPE), adaptada en 2021 a l’Estratègia Europa 2030, en la Comunitat Valenciana és del 24,9% en 2023, 1,0 punts més que l’any anterior.

• El 38,7% de les llars afirma que no té capacitat per a afrontar gastos imprevistos en 2023, 4,1 punts més que l’any anterior. Xifra superior al 36,2% corresponent a Espanya.

• El 20,5% de les llars manifesta arribar a fi de mes amb dificultat o molta dificultat en 2023, 0,1 punts més que l’any anterior. A Espanya el percentatge és el 21,6%.

Renda mitjana de la llar

La renda mitjana de les llars en 2022 ascendeix a 31.324 euros anuals i la renda mitjana per persona és de 12.805 euros, un 7,8% superior a la registrada l’any anterior. Si s’inclou el lloguer imputat, la renda mitjana de la llar ascendeix a 36.542 euros i la renda mitjana per persona a 14.937 euros. El lloguer imputat s’aplica a les llars que no paguen un lloguer complet per ser propietaris o per ocupar un habitatge llogat a un preu inferior al de mercat o a títol gratuït. El valor que s’imputa és l’equivalent al lloguer que es pagaria en el mercat per un habitatge similar a l’ocupat, menys qualsevol lloguer realment abonat. Així mateix, es dedueixen dels ingressos totals de la llar els interessos dels préstecs sol·licitats per a la compra de l’habitatge principal.

En el cas dels homes, la renda mitjana per persona ascendeix a 12.893 euros mentre que per a les dones és un 1,3% menor (12.719 euros).

Renda anual mitjana en 2022 segons sexe i grup d’edat
  Renda mitjana per persona
Sense lloguer imputat Amb lloguer imputat
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
 Total 12.805 12.893 12.719 14.937 14.916 14.958
  Menys de 16 anys 9.184 8.922 9.465 10.412 10.152 10.689
  De 16 a 29 anys 11.368 11.597 11.121 12.849 13.176 12.494
  De 30 a 44 anys 13.479 13.810 13.160 15.463 15.759 15.178
  De 45 a 64 anys 13.759 14.033 13.490 15.960 16.194 15.730
  De 65 anys o més 14.415 14.488 14.358 17.743 17.427 17.996
Unitats: Euros


Llindar de risc de pobresa

En esta explotació, s’obté un llindar de pobresa relatiu calculat com el 60% de la mediana de la distribució d’ingressos anuals per unitat de consum de les persones de la Comunitat Valenciana, assignats en funció de la llar a què pertanyen. Per tant, augmenta o disminueix en la mesura que ho fa la mediana dels ingressos

Les unitats de consum per llar s’obtenen utilitzant l’escala de l’OCDE modificada, que assigna un pes d’1 al primer membre de la llar de 14 o més anys, un pes de 0,5 als altres i un pes de 0,3 als menors de 14 anys.

En 2023, este llindar és de 10.060,2 euros per a les llars unipersonals, (calculat amb les dades d’ingressos de 2022). En el cas de llars compostes per dos adults i dos xiquets, el llindar se situa en 21.126,5 euros.Taxa de risc de pobresa o exclusió social (indicador AROPE)

La taxa AROPE de risc de pobresa o exclusió social es modificà en 2021 d’acord amb els nous objectius de l’Estratègia Europa 2030. Este indicador ha canviat en dos dels seus tres components: la carència material severa, que és substituïda per la carència material i social severa, i també la definició de baixa intensitat en l’ocupació. Per a més detalls, es poden consultar les notes metodològiques d’esta operació. En 2023 se situa en el 24,9% en la Comunitat Valenciana, 1,0 punts més que l’any anterior. Este mateix indicador a Espanya és del 23,9%. En el cas dels homes, la taxa és del 24,7% i en les dones és del 25,1%.


Taxa de risc de pobresa

La població en risc de pobresa és un indicador relatiu que mesura desigualtat. No mesura pobresa absoluta, sinó quantes persones tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població.

El percentatge de població per davall del llindar de risc de pobresa és del 18,9% de la població (calculat amb les dades d’ingressos de 2022). Esta taxa és del 18,7% en el cas de les dones, i del 19,1% en el dels homes. Si s’inclou el lloguer imputat com a ingrés de la llar, la taxa de pobresa és del 15,1%.


La major taxa de risc de pobresa correspon a "Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec" (47,8%), seguits pels "Llars amb una persona de 65 o més anys" (26,6%).

Taxa de risc de pobresa sense lloguer imputat segons tipus de llar (%)
Total 18,9
 Llars unipersonals 22,5
  -Una persona menor de 65 anys 19,6
  -Una persona de 65 o més anys 26,6
  -Una persona home 22,6
  -Una persona dona 22,4
 Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec 47,8
 Llars de dos adults 18,8
  -Llars de dos adults sense fills dependents a càrrec 15,7
    Dos adults, ambdós menors de 65 anys 13,3
    Dos adults, almenys un d’ells de 65 anys o més 17,6
  -Llars de dos adults amb fills dependents a càrrec 20,6
    Dos adults amb un fill dependent a càrrec 12,5
    Dos adults amb dos o més fills dependents a càrrec 25,0
 Llars de tres o més adults 13,0
  -Sense fills dependents a càrrec 10,5
  -Amb fills dependents a càrrec 17,0
Unitats: Percentatges

Respecte a la nacionalitat el percentatge de persones per davall del llindar de risc de pobresa varia entre el 13,6% si és espanyola i el 54,5% si la nacionalitat és d’un país de fora de la Unió Europea.

A major nivell de formació s’observa menor risc de pobresa. Per a l’Educació superior la taxa de risc de pobresa és de 9,2%, mentre que per a l’Educació primària aconsegueix el 26,9%.

Risc de pobresa en les CCAA, segons la distribució de renda d’Espanya

Quan es calcula el llindar del risc de pobresa considerant la renda de tota la població espanyola, s’obté una taxa de risc de pobresa per a la Comunitat Valenciana en 2023 del 24,3% (4,1 punts per damunt del 20,2% d’Espanya i 2,0 punts més que l’any anterior). Si es considera el valor del lloguer imputat, la taxa de risc de pobresa es redueix 20,1% (17,4% per a Espanya), (0,7 punts més que en 2022).

Situació econòmica de les llars

Segons l’ECV, en 2023 el 20,5% de les llars de la Comunitat Valenciana arriba a final de mes amb dificultat o molta dificultat. Este percentatge és superior al registrat l’any anterior (20,4%).

Per la seua banda, el 38,7% de les llars no té capacitat per a afrontar gastos imprevistos en 2023, 4,1 punts més que l’any anterior.

D’altra banda, el 36,9% de les llars de la Comunitat Valenciana no pot permetre’s anar de vacances fora de casa almenys una setmana a l’any en 2023, 1,1 punts més que l’any anterior.Evolució de les dificultats econòmiques de les llars


En 2023, el 19,7% de les llars manifesta arribar a fi de mes amb dificultat o molta dificultat (0,7 punts menys que l’any anterior). A Espanya este percentatge és el 21,6%. Si afegim les llars que tenen certa dificultat a arribar a fi de mes, el total de llars de la Comunitat Valenciana que troba dificultats per a arribar a fi de mes puja fins al 48,6%. Per comparació, este mateix agregat representa a Espanya el 46,4% de les llars.


Característiques principals de l’operació

L’enquesta de condicions de vida és una operació estadística l’objectiu de la qual és obtindre informació relativa a la renda, la pobresa, l’exclusió social i les condicions de vida de la població. Es duu a terme en tots els països de la Unió Europea, i està regulada pel Reglament (UE) 2019/1700 del Parlament Europeu i del Consell de 10 d’octubre de 2019 pel qual s’estableix un marc comú per a les estadístiques europees relatives a les persones i les llars, basades en dades individuals recollides a partir de mostres. A Espanya, és responsabilitat de l’Institut Nacional d’Estadística, que la porta realitzant des de 2004.

L’Institut Valencià d’Estadística, a partir de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana, genera una explotació estadística ampliada, amb la finalitat d’obtindre taules i indicadors que presenten una descripció de la renda i les condicions de vida dels residents en la Comunitat Valenciana.


Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de condicions de vida-Resultats per a la Comunitat Valenciana-Explotació extensa (ECV)