Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social
Notes metodològiques

Introducció

L'objectiu d'aquesta estadística és l’obtenció d’informació sobre treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana, a partir de l’explotació estadística dels Comptes de Cotització i Afiliacions a la Seguretat Social. La informació en què es basa aquesta operació prové del Fitxer General d’Afiliació, titularitat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), i se cedeix trimestralment per la TGSS i l’Institut Social de la Marina, als que correspon la seua gestió, a través d’un conveni de col·laboració entre aquests dos organismes i l’Institut Valencià d’Estadística, l’objectiu del qual és, justament, l’aprofitament amb fins estadístics de la informació que hi conté. Els treballadors enquadrats en els règims especials dels funcionaris públics, civils i militars, gestionats pels organismes MUFACE, MUGEJU i ISFAS no formen part, en conseqüència, d'esta estadística.

En concret, la informació tractada en aquesta operació es basa en els Comptes de Cotització (CCC) en situació d’alta en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, el dígit de província dels quals es corresponga amb Alacant, Castelló o València; i en les afiliacions de treballadors en alta, tant per compte d’altri adscrits a CCC pertanyents a la Comunitat Valenciana com per compte propi, el domicili de la qual radique en el territori de la Comunitat Valenciana.

La data de referència de l’explotació oferida és la de l’últim dia del trimestre corresponent, si bé cal tindre en compte que la data d’extracció pot no coincidir exactament amb aquest dia. Per aquest motiu i per la diferent assignació provincial de l’activitat, en algun cas pot haver-hi diferències mínimes entre les dades publicades per la Seguretat Social i les contingudes en aquesta operació.

L’agrupació de municipis en comarques utilitzada en aquesta publicació es correspon amb les demarcacions territorials homologades de rang 1 (DTH1) recollides en la publicació Proposta de demarcacions territorials homologades (València, 1988: Generalitat Valenciana, Conselleria d’Administració Pública). Aquesta agrupació pot consultar-se també en les demarcacions territorials que consten en la inscripció de cada municipi en el Registre d’Entitats Locals segons queda regulat en el Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Aquest producte forma part de l'operació "Estadística de Comptes de Cotització i Afiliació de Treballadors a la Seguretat Social".


Notes generals

• Col·lectius:

En aquesta explotació es presenta informació per a:

- Treballadors afiliats en situació d'alta laboral (afiliacions)
- Afiliats estrangers (afiliacions)
- Persones afiliades en situació d'alta laboral segons municipi de residència.

Afiliacions: una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tinga, ja siga perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents.

Afiliats: cada persona es compta una sola vegada amb independència del seu nombre de situacions de cotització en alta.

En este sentit, les taules que es presenten a l'explotació de resultats "persones afiliades a la Seguretat Social segons règim i sexe" i "persones afiliades a la Seguretat Social segons sector d'activitat i sexe", inclouen els treballadors afiliats en alta amb pluriactivitat segons règim i sector. Per a més claredat, es classifiquen únicament les persones amb una única situació de cotització. La resta de persones es presenten acumulades en la columna "Més d'una sc".

L’afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d’aplicació de la Seguretat Social, i única per a tota la vida del treballador i per a tot el Sistema, sense perjuí de les baixes, altes i la resta de variacions que després de l’afiliació puguen produir-se. És a dir, el treballador és afiliat quan comença la seua vida laboral i és donat d’alta en algun dels règims del sistema de la seguretat social; aquesta situació es denomina alta inicial; si cessa en la seua activitat serà donat de baixa, però seguirà afiliat en situació de baixa laboral. Així mateix, l’ingrés d’un treballador al servei d’una empresa suposa l’obligació per a l’empresari de comprovar si està afiliat per a, en cas afirmatiu, comunicar l’alta en la seua empresa o, en cas contrari, sol·licitar l’alta inicial; així mateix, el cessament en el servei obliga l’empresa a comunicar-hi la baixa.

• Règim

S’utilitza la classificació següent:
- Règim General
     Sistema Especial Agrari
     Sistema Especial d’Empleats de la Llar
- Règim Especial de Treballadors Autònoms
- Règim Especial del Mar

A partir d’1 de gener de 2012, segons estableix la Llei 28/2011 de 22 de setembre, i el Reial Decret 1.620/2011, de 14 de novembre, els Règims Especial Agrari (compte aliè) i Empleats de la Llar, s’integren en el Règim General i passen a denominar-se Sistema Especial Agrari i Sistema Especial d’Empleats de la Llar.


• Província-comarca-municipi d’activitat de l’afiliat

En totes les taules, excepte en persones afiliades segons lloc de residència, s’utilitza com a assignació territorial el domicili del compte de cotització per als treballadors per compte d’altri, i el de persona física per a la resta.

• Província-comarca-municipi de residència de l’afiliat

La informació d’aquesta variable prové del domicili que figure en el Padró municipal d’habitants, i, en el cas que no es trobe en aquest registre, es completa amb el del fitxer d’afiliació.

La difusió d’aquesta informació es limita exclusivament a treballadors residents en el territori de la Comunitat Valenciana.

• Dependència laboral

Les afiliacions es classifiquen a partir del Règim, segons el tipus de dependència laboral, en compte alié i compte propi.

Compte alié: Afiliacions en el Règim General i Règim Especial del Mar compte alié. Totes les situacions d'alta del Sistema Especial Agrari i del Sistema Especial d'Empleats de la llar es consideren compte alié.

Compte propi: Afiliacions en el Règim Especial de Treballadors autònoms i Règim Especial del Mar compte propi.

• Activitat econòmica

Als treballadors per compte d’altri se’ls assigna el codi d’activitat corresponent al compte de cotització a què estiguen adscrits. Els treballadors per compte propi tenen assignat el seu propi codi en el fitxer d’afiliacions.

Les dades s’ofereixen per sectors, seccions i divisions d’activitat, seguint la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-09), d’acord amb el que estableix el Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la CNAE-09.

Particularment, el Sistema Especial Agrari s'inclou en la seua totalitat en la divisió 01, per ser allí on majoritàriament es troben registrats.

D'altra banda, els Afiliats del Sistema Especial d'Empleats de la llar s'assignen a la divisió 88 i els cuidadors no professionals s'assignen a la divisió 97.

• Grup de cotització

Identifica diferents grups de categories professionals per a treballadors per compte alié, que poden guardar relació amb la qualificació que l'ocupador reconeix al treballador o amb l'edat d'aquest. La taula del producte de difusió, només inclou les afiliacions a la Seguretat Social en el Règim General, excepte els Sistemes Especials Agrari i Empleats de la Llar.

S'utilitza la seguent classificació:

  1 Enginyers, llicenciats i alta direcció
  2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants
  3 Caps administratius i de taller
  4 Ajudants no titulats
  5 Oficials administratius
  6 Subalterns
  7 Auxiliars administratius
  8 Oficials de primera i segona
  9 Oficials de tercera i especialistes
  10 Peons
  11 Treballadors menors de 18 anys
  No consta

• Tipus de contracte de treball

Identifica la modalitat contractual que vincula al treballador per compte alié i a l'ocupador. Les modalitats principals s'arrepleguen en l'Estatut dels Treballadors.

En la publicació s'utilitza la classificació següent:

  Contracte indefinit
  Contracte temporal
  Altres contractes


Difusió de resultats

Es difonen dades trimestrals des del primer trimestre de 2012, sobre nombre d'afiliacions a la Seguretat Social i persones afiliades, segons distintes variables de classificació. El nivell de desagregació territorial que s'oferix és el municipal.