Visualització de contingut web

Relació de municipis per comarques i províncies

Relació a 1 de gener de 2021
 
S'oferix la relació de codis estadístics i denominacions oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana, actualitzada a 1 de gener de 2021, en format Excel 97-2003. Aquests codis i denominacions s'empren en el Banc de Dades Territorial i en les Fitxes municipals. Els municipis es relacionen agrupats per comarques i províncies. La Comunitat Valenciana està formada per 542 municipis: 141 a la província d'Alacant, 135 a la de Castelló i 266 a la de València.
 
 
Els codis i les denominacions dels municipis s'obtenen de la Relació de municipis i els seus codis per províncies que publica anualment l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en la seua web.
 
La relació de les 34 comarques i la seua denominació correspon a les «Demarcacions Territorials Homologades de Rang 1 (DTH1)» recollides a la publicació Proposta de demarcacions territorials homologades (València, 1988: Generalitat Valenciana, Conselleria d'Administració Pública), elaborada en el marc del Decret 170/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre procediment en la creació de demarcacions funcionals amb incidència territorial.
 
Canvis de denominació des de l'1 de gener de 2021
 
Des de l'1 de gener de 2021, els municipis que seguixen han modificat la seua denominació oficial:
 
Província Denominació anterior Denominació nova Publicació
Alacant Vall de Gallinera la Vall de Gallinera DOGV: 27/01; BOE: 18/03
València l'Ènova l'Énova DOGV: 19/02, 01/03; BOE: 16/04
Alacant Facheca Fageca DOGV: 01/03; BOE: pendent
DOGV: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
 
Aquests canvis no estan inclosos en el fitxer Excel de més amunt, Relació a 1 de gener de 2021.
 
Última actualització: 16 d'abril de 2021