ÚLTIMES XIFRES
15 de març de 2024


Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana

4t trimestre de 2023

El cost laboral per treballador/a i mes dels centres de treball de la Comunitat Valenciana en el quart trimestre de 2023 se situa en 2.791,90 euros, el que suposa un augment del 4,3% respecte al mateix període de 2022. A nivell nacional el cost laboral ha sigut de 3.145,99 euros, amb un augment del 5,0%. El cost laboral estimat en la Comunitat Valenciana representa un 88,74 % del nacional.

Principals variables. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 euros   % de variació   euros   % de variació 
   anual   trimestral   anual corregida d'efectes
estacionals i de calendari 
 anual   trimestral 
Cost laboral per treballador/a i mes 
Cost laboral total 2.791,90 4,3    7,1    4,3    3.145,99 5,0    8,8   
Cost salarial 2.064,97 3,3    9,0    3,3    2.359,38 4,0    11,4   
Altres costos 726,94 7,1    2,0    7,1    786,61 8,0    1,5   
Cost laboral per hora efectiva 
Cost laboral total 22,53 7,6    1,9    5,3    24,98 6,1    5,0   
Cost salarial 16,67 6,7    3,7    4,3    18,74 5,1    7,6   
Altres costos 5,86 10,4    -3,1    8,1    6,24 9,1    -2,2   Cost laboral per treballador i mes (euros).
Comunitat Valenciana i Espanya

interanual


La taxa de variació anual obtinguda sobre el cost laboral corregit de calendari i d´estacionalitat en la Comunitat Valenciana és del 4,3%.
interanual


El cost salarial per treballador/a i mes ha sigut de 2.064,97 euros en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 3,3% respecte el mateix període de l'any anterior. Per al total nacional, aquest mateix valor ha sigut de 2.359,38 euros el que suposa un augment del 4,0% respecte el mateix període de 2022.

Els altres costos (costos no salarials) ascendeixen aquest trimestre 726,93 euros amb una taxa de variació anual associada del 7,1%. Aquesta magnitud en l'àmbit nacional és de 786,61 euros i la seua taxa anual és del 8,0%.

Els altres costos inclou com la seua partida més important les cotitzacions obligatòries a la seguretat social que, en el cas de la Comunitat, representen 671,63 euros (sense descomptar les subvencions i bonificacions aplicades que ascendeixen a 16,9). Aquesta partida ha experimentat una variació anual del 6,2%.

El cost laboral per hora en el quart trimestre de 2023 és de 22,53 euros, amb una taxa de variació respecte al mateix període de l'any passat del 7,6%. Aqueixa mateixa taxa ha sigut del 6,7% en considerar el cost salarial per hora efectiva i del 10,4% en considerar els altres costos (no salarials). En l'àmbit nacional aqueixes taxes de variació en els costos per hora han sigut del 6,1% en el cas del cost laboral, del 5,1% per al cost salarial i del 9,1% per als altres costos.

La taxa de variació anual del cost laboral per hora corregit de calendari i estacionalitat és del 5,3%. En el cas del cost salarial, la taxa és del 4,3% i del 8,1% en el cas dels altres costos.


Sectors econòmics

En l'anàlisi per sectors, el major cost laboral per treballador/a i mes es dona en el sector industrial, amb 3.122,91 euros, seguit del sector de la construcció, on és de 2.901,39 euros, i del sector serveis on el cost és de 2.709,39 euros. D'altra banda, en la comparativa amb les dades nacionals, el cost laboral estimat en el sector industrial en la Comunitat Valenciana representa el 85,67% de l'obtingut en l'àmbit nacional. Aquesta bretxa és del 90,20% en la construcció i del 88,65% en el sector serveis.

Cost laboral per treballador/a i mes per sectors d´activitat. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 euros   % de variació   euros   % de variació 
   anual   trimestral   anual   trimestral 
INDÚSTRIA 
Cost laboral per treballador/a i mes 
Cost laboral total 3.122,91 3,2    9,2    3.645,38 5,7    10,0   
Cost salarial 2.295,52 2,4    11,5    2.722,58 5,3    13,1   
Altres costos 827,39 5,6    3,2    922,80 7,0    1,7   
CONSTRUCCIÓ 
Cost laboral per treballador/a i mes 
Cost laboral total 2.901,39 6,3    16,5    3.216,73 5,4    13,5   
Cost salarial 2.114,60 6,3    25,1    2.328,15 5,0    18,8   
Altres costos 786,79 6,2    -1,8    888,58 6,5    1,6   
SERVEIS 
Cost laboral per treballador/a i mes 
Cost laboral total 2.709,39 4,5    5,9    3.056,27 4,9    8,2   
Cost salarial 2.009,61 3,4    7,2    2.300,34 3,8    10,6   
Altres costos 699,78 7,8    2,2    755,93 8,4    1,5   Cost laboral per treballador i mes (euros)
Sectors d'actividad
Comunitat Valenciana - Espanya

interanualEls tres sectors presenten taxes de variació anual positives en el cost laboral per treballador i mes: del 3,2% en el sector indústria, del 6,3% en el sector de la construcció i del 4,5% en el dels servicis. En el sector industrial s'observa un increment anual dels altres costos del 5,6% enfront d'un més modest del cost salarial, del 2,4%. Una cosa similar ocorre en el cas del sector servicis, on els altres costos experimenten una evolució anual del 7,8% enfront de l'evolució del 3,4% observada en el cas del cost salarial. El sector de la construcció presenta un comportament similar dels tres tipus de cost analitzats, amb taxes de variació anuals del 6,3% en el cas del cost laboral i del cost salarial; i del 6,2% en el cas dels altres costos.


Taxa de variació del cost per treballador i mes (%)
Sectors d'activitat
Comunitat Valenciana

interanual


Subsectors econòmics

Analitzant el cost laboral per treballador/a i mes per seccions d'activitat de la CNAE-09, les seccions d'activitat que presenten major cost són D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (5.438,7 euros), K. Activitats financeres i d'assegurances (5.224,7 euros) i O. Administració Pública i defensa; Seguritat Social obligatòria (4.226,1 euros). D'altra banda, les seccions amb menor cost són I. Hostaleria (1.546,9 euros), RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; altres serveis (1.706,4 euros) i N. Activitats administratives i serveis auxiliars (1.808,8 euros).

Cost laboral per treballador/a i mes per seccions de la CNAE-09. Comunitat Valenciana

  Comunitat Valenciana
 cost total   cost salarial   altres costos 
   euros   % de
variació
anual 
 euros   % de
variació
anual 
 euros   % de
variació
anual 
 Total  2.791,90 4,3    2.064,97 3,3    726,94 7,1   
INDÚSTRIA 
B. Indústries extractives 3.466,69 11,0    2.433,73 9,0    1.032,96 16,0   
C. Indústria manufacturera 3.080,01 3,0    2.264,54 2,2    815,48 5,4   
D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 5.438,73 -18,2    4.083,47 -20,6    1.355,26 -9,9   
E. Subministrament d'agua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació 3.337,46 10,2    2.443,68 10,2    893,78 10,2   
CONSTRUCCIÓ 
F. Construcció 2.901,39 6,3    2.114,60 6,3    786,79 6,2   
SERVEIS 
G. Comerç a l'engrós i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 2.550,61 13,1    1.827,04 9,3    723,57 23,8   
H. Transport i emmagatzematge 3.317,71 3,6    2.307,16 4,8    1.010,55 1,1   
I. Hostaleria 1.546,92 1,3    1.138,31 1,3    408,61 1,6   
J. Informació i telecomunicacions 3.421,68 1,8    2.608,14 1,5    813,54 2,9   
K. Activitats financeres i d'assegurances 5.224,68 11,2    3.972,88 13,3    1.251,80 4,9   
LM. Activitats immobiliàries; activitats professionals, científiques i tècniques 3.160,10 9,3    2.410,49 9,3    749,62 9,1   
N. Activitats administratives i serveis auxiliars 1.808,84 0,7    1.316,79 0,0    492,05 2,7   
O. Administració Pública i defensa; Seguritat Social obligatòria 4.226,13 4,1    3.261,31 2,6    964,82 9,4   
P. Educació 2.771,55 -2,3    2.116,90 -2,5    654,65 -1,7   
Q. Activitats sanitàries i de serveis socials 3.100,28 1,9    2.348,63 1,5    751,65 2,9   
RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; altres serveis 1.706,44 -6,5    1.260,42 -9,0    446,02 1,3   


Les seccions d'activitat que han experimentat majors augments del cost laboral per treballador/a i mes respecte al mateix període de l'any anterior han sigut G. Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (13,1 %), K. Activitats financeres i d'assegurances (11,2 %) i B. Indústries extractives (11,0 %). I, per contra, tres seccions han experimentat descensos anuals del cost laboral per treballador/a i mes respecte al mateix període de l'any anterior: D. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-18,2 %), RS. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment; altres serveis (-6,5 %) i P. Educació (-2,3 %).


Taxa de variació del cost laboral per treballador/a i mes (%)
Seccions de la CNAE-09
Comunitat Valenciana

interanual


Dins del sector Indústria, les branques d'activitat (2) amb major cost laboral per treballador/a i mes són 07. Química i productes farmacèutics (4.380,24 euros) y 13. Material de transport (3.816,75 euros). Contràriament, les branques amb menor cost són 04. Indústria del cuir i del calçat (2.088,37 euros) y 03. Indústria tèxtil i de la confecció (2.295,7 euros).

Cost laboral per treballador/a i mes per branques d'activitat del
sector industrial (seccions B a E). Comunitat Valenciana

  Comunitat Valenciana
 cost total   cost salarial   altres costos 
   euros   % de
variació
anual 
 euros   % de
variació
anual 
 euros   % de
variació
anual 
 Total  3.122,91 3,2    2.295,52 2,4    827,39 5,6   
INDÚSTRIA 
01. Extractives i refí; energia, aigua i residus 3.600,93 4,9    2.640,80 4,0    960,13 7,5   
02. Alimentació, begudes i tabac 2.763,20 -1,7    2.029,47 -4,2    733,73 5,8   
03. Indústria tèxtil i de la confecció 2.295,70 -3,2    1.727,06 0,8    568,64 -13,5   
04. Indústria del cuir i del calçat 2.088,37 9,0    1.554,45 8,4    533,92 10,8   
05. Fusta 2.626,58 4,5    1.929,07 4,0    697,51 5,8   
06. Paper i cartó; arts gràfiques 2.804,64 11,0    2.052,73 10,0    751,90 14,1   
07. Química i productes farmacèutics 4.380,24 -0,6    3.378,22 -1,0    1.002,02 0,5   
08. Cautxú i plàstic 2.797,84 4,3    2.099,10 5,5    698,74 0,7   
09. Productes minerals no metàl·lics 3.683,25 7,0    2.617,86 6,2    1.065,39 8,9   
10. Metal·lúrgia i productes metàl·lics 3.080,55 7,1    2.209,11 4,7    871,44 13,4   
11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 3.432,54 -3,2    2.511,06 -4,9    921,48 1,7   
12. Maquinària i equip 3.311,24 -3,8    2.355,54 -7,3    955,70 6,0   
13. Material de transport 3.816,75 3,9    2.823,83 4,5    992,93 2,4   
14. Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 2.866,91 4,8    2.134,57 4,9    732,34 4,7   


Les majors taxes de variació es donen en els subsectors 06. Paper i cartó; arts gràfiques (11,0%) i 04. Indústria del cuir i del calçat (9,0%). Per contra, els costos laborals que més es contrauen són els dels subsectors 12. Maquinària i equip (-3,8%), 11. Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (-3,2%) i 03. Indústria tèxtil i de la confecció (-3,2%).

(2)Veure sectoritzacions d'activitat en la metodologia d'aquesta operació.


Temps de treball

En el quart trimestre de 2023, la jornada mensual pactada és de 149,31 hores mensuals en l'àmbit estudiat per l'ETCL, considerant conjuntament temps complet i temps parcial. Quan a la jornada pactada se li afigen les hores extres estimades per mes i se li sostrauen les hores no treballades s'arriba a la jornada mensual efectiva de treball que és de 123,91 hores.

Si es compara la jornada mensual efectiva del quart trimestre de 2023 amb la qual es registre just fa un any, s'observa un descens del 3,1%. Per contra les hores mensuals no treballades registren un augment del 14,7%. La duració de la jornada de treball efectiu en el personal que treballa a jornada completa és de 138,89 hores al mes i del personal que treballa a jornada parcial és de 76,70 hores. D'altra banda, el cost salarial per hora efectiva és de 17,42 euros per al primer tipus de personal, la qual cosa representa una taxa del 6,0% respecte al mateix període de l'any anterior, i de 12,35 euros per al segon, amb una taxa del 8,5%.

Temps de treball. Comunitat Valenciana

  Comunitat Valenciana
 Hores efectives   Hores no treballades   Cost salarial per hora 
   hores   % de
variació
anual 
 hores   % de
variació
anual 
 euros   % de
variació
anual 
 
Ambdues jornades 123,91 -3,1    26,32 14,7    16,67 6,7   
Temps complet 138,89 -3,2    30,46 16,0    17,42 6,0   
Temps parcial 76,70 -6,2    13,28 1,1    12,35 8,5   Vacants

El nombre de vacants ascendeix a 17.311. D'elles, el 89,3% es concentren en el sector serveis. Les empreses que no disposen de vacants indiquen en la seua majoria (93,3%) que no necessiten cap treballador més i és molt poca la proporció d'empreses que esgrimeix l'elevat cost de contractació com a motiu (3,8%).

Vacants per sectors. Comunitat Valenciana

  Comunitat Valenciana
 Total vacantes   Percentatge   Motius pels quals no existeixen vacants (distribució puntual) 
   Total   No necessita cap
treballador més 
 Elevat cost de
contractació 
 Altres 
 Total  17.311 100,0    100,00 93,3    3,8    2,9   
 
Indústria i construcció 1.847 10,7    100,00 92,5    4,4    3,1   
Serveis 15.464 89,3    100,00 93,5    3,6    2,9   
Pot obtindre`s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Información estadística > Coyuntura > Encuesta trimestral de coste laboral).Nota metodológica

L`Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral que informa sobre l´evolució dels costos laborals, salarials i no salarials, així com del temps treballat i no treballat i la seua estructura.

Aquesta operació proporciona una explotació ampliada de la part de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana, de l´enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) de l´Institut Nacional d´Estadística (INE). Amb aquesta explotació s´ofereix una sectorització de l´activitat més àmplia, la desagregació en funció de la grandària del compte de cotització i la consideració de variables addicionals.

La unitat estadística de l`ETCL és el compte de cotització a la Seguretat Social. Cada compte de cotització està constituït per un conjunt de treballadores i treballadors per compte d`altri, que desenvolupen la seua activitat laboral en un o diversos centres de treball d`una mateixa empresa, dins d`una mateixa província i generalment sota una mateixa activitat principal, encara que no necessàriament, i amb característiques homogènies referent a la cotització a la Seguretat Social.

L`àmbit poblacional d`aquesta operació està format per tots els comptes de cotització inclòs en el règim general i l´activitat econòmica del qual estiga enquadrada en les seccions B a S de la CNAE-09 i en el règim especial de treballadores i treballadors de la mar l`activitat econòmica de la qual és el transport marítim (divisió 50 de la CNAE-09). Queden excloses les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca), T (activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic; Activitats de les llars com a productors de béns i serveis per a ús propi) i U (Activitats d`organitzacions i organismes extraterritorials).

La selecció mostral es realitza mitjançant mostreig estratificat amb afixació òptima i el marc poblacional utilitzat és el Directori de Comptes de Cotització a la Seguretat Social actualitzat a 30 de setembre de l´any anterior al de referència. El criteri d`estratificació es basa en tres variables: la comunitat autònoma, l`activitat econòmica i la grandària de les unitats. Dins de cada estrat, les unitats se seleccionen mitjançant mostreig sistemàtic amb arrancada aleatòria. En l´àmbit de la Comunitat Valenciana, la mostra està formada per aproximadament 2.240 unitats, un 8% de la grandària mostral nacional. Els resultats es publiquen segons grandària del compte i activitat de la mateixa en funció de la CNAE-09. Les classificacions utilitzades per a desagregar la informació, així com la definició de les variables més rellevants, estan especificades en la metodologia d`aquesta operació.