INDICADORS DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANAEls indicadors de confiança empresarial (ICE) es publiquen amb periodicitat trimestral i tenen com a objectiu donar a conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Aquesta operació genera tres indicadors: un d'expectatives, un altre de situació i l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), síntesi dels anteriors. Els seus resultats es presenten desagregats per sector d'activitat, grandària de l'establiment i província.

De manera simultània a la recollida de les dades dels indicadors de confiança empresarial del primer trimestre de 2021, es va sol·licitar als informants l'emplenament d'un qüestionari sobre l'impacte que ha tingut la crisi sanitària derivada de la COVID-19 en el funcionament dels establiments durant el segon semestre de 2020. Els resultats componen el segon mòdul d'opinió sobre l'impacte de la COVID-19 i proporcionen informació sobre les mesures adoptades en relació amb l'activitat, l'ocupació, el teletreball o el finançament, així com l'evolució dels terminis de pagament per part dels clients i també algunes previsions de futur.

Prèviament, coincidint amb la publicació dels indicadors de confiança empresarial del tercer trimestre de 2020, va ser elaborat un primer mòdul d'opinió sobre l'impacte de la COVID-19 que va informar sobre el nivell d'activitat dels establiments durant l'estat d'alarma, canvis en el seu funcionament, accions adoptades o ús del teletreball i també sobre mesures o formes de funcionament que tenien previst adoptar en el futur amb la nova normalitat.