Legislació bàsica

Legislació bàsica

  • Llei 5/1990, de 7 de juny de 1990, de la Generalitat Valenciana, d'estadística de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1327, de 18.06.1990)
    • Modificada pel capítol V de la Llei 9/2011 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 6680 de 28.12.2011)
    • Modificada pel capítol IV de la Llei 3/2020 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021 (DOGV núm. 8987 de 31.12.2020)
  • DECRET 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7293 d'11.06.2014)
    • Modificat pel DECRET 45/2019, de 22 de març, del Consell, de modificació del Decret 81/2014, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'estadística de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8519 d'01.04.2019)
  • DECRET 109/2021, de 6 d'agost, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) (DOGV núm. 9170 de 09.09.2021)