Destacamos

Difusió de resultats

Difusió de resultats

La difusió de les estadístiques oficials de la Comunitat Valenciana està prevista en el Programa anual d'activitats estadístiques vigent, d'acord amb la Llei 5/1990 d'estadística de la Comunitat Valenciana. En el Programa s'especifica, per a cada operació estadística, l'organisme del Sistema estadístic de la Comunitat Valenciana que ha de difondre els resultats i el canal que utilitzarà.

La difusió de l'estadística oficial es regeix pels principis establits en el Codi de bones pràctiques de les estadístiques a europees, en concret els que afecten els productes estadístics, i són els següents principis:

  • Imparcialitat i objectivitat (principi 6)
  • Rellevància (principi 11)
  • Precisió i fiabilitat (principi 12)
  • Oportunitat i puntualitat (principi 13)
  • Accessibilitat i claredat (principi 15)

1. Lloc de publicació

Tots els resultats estadístics que realitza l'IVE es publiquen en la web del portal estadístic de la Generalitat Valenciana (www.pegv.es), que està disponible en dos idiomes (valencià i castellà) i que és accessible des de qualsevol tipus de dispositiu.

La web permet buscar dades per temes i territori, i proporciona diferents productes amb informació per diferents nivells d'agregació: indicadors, taules bàsiques i informació municipal, entre altres.

2. Calendari

L'IVE publica, en la pàgina d'inici del portal estadístic de la Generalitat Valenciana,  el calendari que conté la data de publicació de les estadístiques elaborades pel propi IVE i de les recopilacions realitzades de les estadístiques elaborades per altres organismes.

També es publica un calendari de difusió de resultats de les estadístiques elaborades per l'IVE que es pot consultar per data de publicació o per estadística.

A principi de gener s'actualitzen els calendaris de tot l'any, amb el dia de difusió de les estadístiques conjunturals i estructurals elaborades per l'IVE.

La inclusió del dia de publicació de les recopilacions realitzades per l'IVE de les estadístiques estructurals elaborades per altres organismes es realitzarà en el moment en el qual la font faça públic el seu calendari de difusió, o com a mínim amb una setmana d'antelació.

Els calendaris es revisen setmanalment.

L'IVE publica els resultats conjunturals a partir de les 9.00 h i els resultats estructurals a partir de les 10.30 h, amb el mínim retard possible segons el cas.

3. Canals de comunicació

La publicació de nous resultats estadístics produïts per l'IVE es difon a través dels canals següents:

Web del portal estadístic de la Generalitat Valenciana: en l'apartat Notícies de la pàgina inicial de la web es publiquen els nous resultats en format d'últimes xifres. Inclouen la informació més rellevant del resultat publicat i poden anar acompanyades de taules i gràfics.

Xarxes socials: el canal Twitter de l'IVE @GVA_IVE i el compte d'Instagram de l'IVE gva_ive també informen dels nous resultats.