Estàndards

Estàndards

L'estratègia per a l'elaboració de l'activitat estadística ha d'adequar-se al que es preveu en l'article 22 del Decret 81/2014 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana. Aquesta adequació, a l'efecte de reduir la càrrega dels eventuals informants, fomentar la transparència en la gestió dels serveis públics i millorar l'eficiència de la despesa pública, estableix els arxius i registres administratius i estadístics disponibles com a fonts prioritàries de dades per a l'elaboració de les estadístiques públiques d'interés de la Generalitat.

Amb l'objectiu de normalitzar la informació de base i el seu tractament en les fonts d'informació administrativa, es presenten a continuació una sèrie d'indicacions i recomanacions que descriuen, per a un conjunt de variables bàsiques sovint utilitzades en registres referits a persones, la forma de conducta en matèria de recollida, codificació proposada i difusió d'aquestes variables. D'aquesta manera, es contribueix a la producció d'informació estadística de qualitat.

Es pretén establir unes regles bàsiques i alhora homogènies que faciliten les tasques de recollida de la informació en els arxius i registres administratius i que, sens dubte, contribuirà a la millora de la seua posterior explotació estadística i difusió.

Per a la selecció d'aquestes variables, així com per a l'elaboració de les regles de normalització, s'ha utilitzat com a referència fonamental l'informe d'Eurostat “Task Force on Core Social Variables. Final report”, publicat per Eurostat al juny de 2007, així com diversa documentació de l'Institut Nacional d'Estadística o de la UE.

Les variables seleccionades per a les quals es proposen regles de normalització són les més habitualment utilitzades com a variables de classificació en les principals estadístiques socials.

Cal tindre en compte que, encara que no s’inclouen recomanacions per a la normalització de les variables o codificacions d'identificació de persones, hauran d'utilitzar-se per a la seua implementació els identificadors normalitzats usuals (DNI, NIF, NIE, etc…) a fi de garantir el tractament uniforme i comparable de les dades registrals en l'elaboració d'informació estadística i potenciar el seu ús a aquests fins.

Aquestes variables seleccionades es poden denominar com a “variables socials nuclears” de cara al seu ús en els registres administratius. En elles es recull informació relativa a les persones, encara que en alguns casos poden estar referides a altres entitats com poden ser habitatges, empreses, establiments, etc.

S'ha procurat que es caracteritzen per la seua rellevància, simplicitat en les definicions, facilitat en la seua aplicació, ús generalitzat i que responguen a estàndards internacionals.

Relació de variables:

continuació estàndars