Informació geogràfica

Definició

Respon al país de la residència habitual. És el país on la persona té la seua residència amb l'ànim real o presumpte de romandre en ella per un període superior a un any. Es tracta d'una variable bàsica dins del Sistema Estadístic Europeu, i d'una informació complementària a les variables país de naixement i nacionalitat.

Seguint els criteris del document de la Task Force2:

  • Una persona pertany a la població resident d'un país si es queda, o té intenció de quedar-se, en el territori econòmic d'aqueix país per un període d'un any o més.
  • Totes les persones que pertanyen a la mateixa llar són residents on la llar té el seu principal centre d'interés, havent de considerar on la família manté un habitatge que usa com la seua residència principal.
  • Les persones absents temporalment de la seua llar (menys d'un any) han de continuar sent considerades com a residents.

Justificació

La informació d'aquesta variable és important en el context de la comparació entre països

Proposta de recollida d'informació

La recollida d'informació sobre països en fonts d'informació administrativa, per a facilitar la posterior explotació estadística i la seua comparabilitat, es proposa que es realitze seguint la llista de l'estàndard de països i altres territoris aprovada i establida per l'Institut Nacional d'Estadística a aquest efecte. La citada llista es pot trobar en el següent enllaç, dins d'Estàndard – Llistes estàndard aprovades per l'INE – Països i altres territoris.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

Bones pràctiques

En la majoria dels casos aquesta informació no ofereix cap dificultat tècnica per a la seua recollida. No obstant això, per a uns certs grups de persones el país de residència pot ser ambigu, com ara persones expatriades recents o persones amb segona residència en un altre país, treballadors/res fronterers, etc.

Proposta de difusió d'informació

Per a la difusió de la informació es proposa utilitzar els grans grups de països que són usats per l'INE en la difusió del Cens de Població de 2021, si bé també és freqüent difondre informació dels nacionals dels països més representats en la font administrativa.

País de residencia - Propuesta difusión de información
Etiquetes per a pais de residència (grans grups)
Espanya
Unió Europea (sense Espanya)
Resta d'Europa
Àfrica
Amèrica del Nord
Centre Amèrica i Carib
Sud-Amèrica
Àsia
Oceania
Apàtrides

Definició

Aquesta variable indica la comunitat autònoma i/o província en la qual la persona, llar o unitat d'activitat econòmica té el seu lloc habitual de residència.

Justificació

Es tracta d'una informació rellevant per les possibles diferències existents en els nivells i condicions de vida, d'ocupació o laborals entre les diferents comunitats autònomes o territoris dins de la mateixa comunitat. Així mateix, cal considerar que gran nombre de les polítiques públiques dirigides a millorar aquestes circumstàncies tenen àmbits d'actuació a nivell de comunitat autònoma o provincial.

Proposta de recollida d'informació

La recollida de la informació sobre la comunitat autònoma i província en les fonts d'informació administrativa, per a facilitar la posterior explotació estadística i la seua comparabilitat, es proposa que es realitze seguint les llistes estàndard de Comunitats i Ciutats autònomes i de províncies aprovades per l'Institut Nacional d'Estadística. Les citades llistes es poden trobar en el següent enllaç, dins d'Estàndard – Llistes estàndard aprovades per l'INE – Comunitats i ciutats autònomes o Províncies.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

Aquest estàndard és compatible amb la Nomenclatura d'Unitats Territorials per a estadística (NUTS), amb un nivell de desagregació de 2 dígits (Comunitat Autònoma) o 3 dígits (Províncies), regulat pel Reglament (CE) Núm. 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell del 26 de maig de 2003, pel qual s'estableix una nomenclatura comuna d'unitats territorials (NUTS).

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/291f4fb0-4c95-4702-9412-bfb2cbd5259a/language-es

Bones pràctiques

Ha de recollir-se en els arxius i registres administratius la desagregació per Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes, i/o per províncies, quan corresponga, en funció de la informació continguda.

Així mateix, es recomana aplicar, per analogia, les regles referides a la determinació del lloc de residència, que han sigut assenyalades per al cas de països.

Proposta de difusió d'informació

Per Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes i/o províncies.

Definició

Els Municipis són Entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat i vies immediates de participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb autonomia els interessos propis de les corresponents col·lectivitats, tal com assenyala la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Cal assenyalar que també existeixen localitats d'àmbit inferior al municipi que pot resultar d'interés incloure en les fonts administratives. En aquest sentit, un municipi pot constar d'una o diverses entitats singulars de població, entenent-se com a tal qualsevol àrea habitable del terme municipal, clarament diferenciada dins d'aquest, i que és coneguda per una denominació específica que la identifica. A Espanya les entitats de població es classifiquen en: entitats col·lectives, entitats singulars, nuclis de població i disseminats. En aquest component es poden diferenciar dos elements: el tipus d'entitat de població i el nom d'aquesta.

Justificació

La inclusió del municipi en les estadístiques procedents de fonts administratives resulta imprescindible per a l'anàlisi territorial de la informació, havent d'assenyalar-se que això és especialment important en l'àmbit autonòmic ja que aquesta desagregació territorial és un dels àmbits d'actuació principals de l'estadística regional.

Proposta de recollida d'informació

Les denominacions dels municipis que es proposen són les utilitzades per l'INE, que són les que figuren en el Registre d'Entitats Locals (REL) del Ministeri de Política Territorial.

L'INE és l'encarregat d'assignar els codis corresponents a cada municipi, codis que es componen de cinc dígits: els dos primers corresponen a la província i els tres restants al municipi dins d'aquesta. S'inclou en les codificacions recomanades també un dígit de control, assignat per l'INE mitjançant una regla de càlcul, que permet la detecció de possibles errors amb major facilitat (no s'utilitza en la difusió de la informació).

Les codificacions de l'INE poden trobar-se en la llista estàndard de municipis, que es troba en el següent enllaç, dins d'Estàndard – Llistes estàndard aprovades per l'INE – Municipis.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

En el cas que el registre incloga també l'entitat de població, per a la seua codificació pot acudir-se al Nomenclátor o Població del Padró Continu per unitat poblacional, el qual pot consultar-se en la pàgina de l'INE en la següent adreça:

http://www.ine.es/nomen2/ficheros.do

Bones pràctiques

  • La inclusió del municipi (i entitat de població, en el seu cas) ha d'aconseguir a les dades de fitxers i registres administratius referits a persones o llars, així com als quals es referisquen a unitats localitzades en el territori: seus, establiments, empreses, etc.
  • En el cas que el registre estiga relacionat amb localitzacions en l'àmbit rural s'aconsella sol·licitar també l'entitat de població.

Proposta de difusió d'informació

Informació a nivell de desagregació municipal.

Definició

El domicili és el lloc en el qual està establida una persona física o jurídica, amb l'ànim real o presumpte de romandre en ell, per al compliment de les seues obligacions i l'exercici dels seus drets.

Justificació

La conveniència de la inclusió d'aquesta variable deriva que permet la posada en marxa de processos per a l'anàlisi territorial de les dades en nivells inferiors al municipal, però, especialment, per la possibilitat d'utilitzar els registres com a base per a l'elaboració de directoris o de combinar la informació administrativa amb la procedent d'enquestes.

Per a la identificació i codificació del domicili s'ha de procedir a recollir l'adreça d'aquest. Les direccions constitueixen un de les dades espacials esmentades en l'Annex I de la Directiva Inspire4 del Parlament Europeu, juntament amb els noms geogràfics o les unitats administratives. La Directiva es refereix a elles com a “Localització de les propietats, basada en identificadors d'adreces, per exemple, el nom de la via pública, el número de la finca, el codi postal”.

Proposta de recollida d'informació

Es proposa que la recollida d'informació en relació amb l'adreça del domicili es realitze diferenciant les següents dades:

Domicilio - Propuesta recogida información
Elements del domicili
Tipus de via
Nom de la via
Número de portal/Km
Bloc
Portal
Escala
Planta
Porta
Codi Postal