Informació demogràfica

Definició

Aquesta variable bàsica es refereix al sexe biològic de les persones i ha de ser d'ús generalitzat en els registres administratius referits a persones.

Seguint el document de la Task Force, que al seu torn cita a l'Organització Mundial de la Salut, “sexe” es refereix a les característiques biològiques i psicològiques que defineixen a dones i homes, mentre que “gènere” es refereix a la construcció social de rols, coneixements, activitats i atributs que les societats consideren apropiats per a dones i homes.

Sobre la base d'aquesta distinció, l'OMS considera que “home” i “dona” són categories de sexe, mentre que “masculí” i “femení” són categories de gènere.

Justificació

La importància d'aquesta variable deriva de la necessitat de disposar de la informació adequada sobre la situació de les dones i homes en les àrees de possible actuació de les polítiques públiques. El coneixement de les diferències i desigualtats de gènere facilita l'elaboració de plans i programes d'actuació, la formulació i el monitoratge de les polítiques amb perspectiva de gènere, per al que resulta necessari la inclusió de la variable sexe en tots els fitxers i registres administratius referits a persones.

La llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes, assenyala (article 49) que el Consell de la Generalitat, impulsarà la desagregació de dades per sexes en totes les estadístiques i investigacions que es duguen a terme en la Comunitat Valenciana, aprofundirà en l'estudi i investigació sobre la realitat social des d'una perspectiva de gènere, i donarà compte de l'evolució dels índexs d'igualtat de dones i homes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Proposta de recollida d'informació

Tabla sexo
Sexe
Home
Dona

Proposta de codificació

La recollida d'informació de la variable sexe per a facilitar la seua posterior explotació estadística i comparabilitat es recomana es realitze seguint la llista continguda en l'estàndard sobre variables estadístiques utilitzades en l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a aquest efecte. La citada llista es pot trobar en el següent enllaç, dins d'Estàndards – Estàndard sobre variables estadístiques utilitzades en l'INE– Sexe.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

Tabla codificación
Codi Etiquetes
1 Home
2 Dona

Bones pràctiques

En el disseny de totes les bases de dades, enquestes i fonts administratives referides a persones ha d'incloure's un ítem que contemple la recollida del sexe i la seua codificació. No sent vàlid codificar-ho a partir del nom de la persona. També cal establir els procediments de gestió adequats perquè en la recollida s'incloga aquesta informació de manera directa.

Tabla buenas prácticas
Categories
Homes
Dones
Tots dos sexes

Definició

L'edat en anys complits es refereix al nombre d'aniversaris del naixement transcorreguts en la data de referència, és a dir, a l'edat en l'últim aniversari.

Justificació

L'edat és un paràmetre bàsic en les enquestes i en els registres pel fet que les diferències existents entre els diferents grups d'edat és una informació molt rellevant per al disseny de les polítiques i programes públics. També, la informació sobre la situació de grups específics d'edat (joves i majors) té importants implicacions per al disseny específic de polítiques i programes per a aquests grups.

Proposta de recollida d'informació

Tabla Edad - propuesta de recogida de información
Data de naixement
Dia
Mes
Any

Proposta de codificació

Tabla Edad - Propuesta de codificación
Data de naixement Tipus de dada
Dia Text (long. 2)
Mes Text (long. 2)
Any Text (long. 4)

Bones pràctiques

Es proposa que, per a l'obtenció d'aquesta variable, es reculla en els fitxers i bases de dades administratius la data exacta de naixement de la persona, incloent-hi dia, mes i any, sent l'edat una variable derivada.

Proposta de difusió de la informació

En funció de l'interés i de l'objectiu pretés, es pot presentar la difusió de la informació agrupant les dades en: edats simples, grups quinquennals, decennals, grans grups i altres.

L'amplitud dels intervals o trams d'edat en els quals es pot agrupar la variable és flexible, i s'ajustarà a les necessitats i característiques de la informació que es publique.

Per a l'edat any a any:

Tabla Edad - Buenas prácticas 1
Codis Etiquetes
3 dígits per a l'edat en anys complits Anys

Per als grans grups d'edat o grups quinquennals es proposen els següents intervals, que són els utilitzats per l'INE en la difusió del Cens de Població 2021.

Tabla Edad - Buenas prácticas 2
Edat (grans grups)
Menys de 16
16-64
65 o més
Tabla Edad - Buenas prácticas 2
Edat (grups quinquennals)
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
95-99
100 o més

Definició

És el país on la persona va nàixer. Normalment és el país de residència habitual de la mare en el moment del naixement, d'acord amb les denominacions i fronteres existents en el moment de la recollida de dades.

Justificació

La utilització de la variable país de naixement, permet identificar a la població immigrant i fer comparacions amb la població nativa. En concret, la utilització de la variable país de naixement permet identificar a totes les persones immigrants que van canviar la seua residència des del país de naixement a Espanya, fins i tot aquells que en el moment de la recollida de les dades tinguen adquirida la nacionalitat espanyola. L'ús d'aquesta variable permet analitzar i examinar la relació entre immigració, desigualtats socials o exclusió social.

Proposta de recollida d'informació

Tabla país - propuesta recogida de información
 
País de naixement

Proposta de codificació

La recollida d'informació sobre països en fonts d'informació administrativa per a facilitar la posterior explotació estadística i la seua comparabilitat es proposa que es realitze seguint la llista estàndard de països i altres territoris aprovada i establida per l'Institut Nacional d'Estadística a aquest efecte. La citada llista es pot trobar en el següent enllaç, dins d'Estàndard – Llistes estàndard aprovades per l'INE – Països i altres territoris.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

Bones pràctiques

En les situacions en què un país ha perdut una part del seu territori o ha sigut dividit en diversos països i, també, en cas de dubte sobre quin país es trobava la localitat de naixement, una bona pràctica seria recollir la localitat de naixement i no sols el país de naixement.

També pot ocórrer que el nom del país en el moment de naixement haja experimentat un canvi i no coincidisca exactament amb el nom que aqueix país té en el moment de la recollida de dades, per la qual cosa seria una bona pràctica recollir la localitat de naixement.

Proposta de difusió d'informació

És rellevant que la informació recollida present el màxim nivell de desagregació, en aquest cas les dades dels països. Quant a la difusió, en funció de la temàtica, la quantitat de dades i altres, aquesta s'oferirà per països, per agrupació de països, per continents, etc. També és freqüent difondre informació de les persones nascudes als països més representats en la font d'informació en estudi.

Per a la difusió de la informació es proposa utilitzar els grans grups de la taula següent sempre que siga possible, que són els que l'INE difon en el Cens de Població i Habitatges de 2021, si bé també és freqüent difondre informació de les persones nascudes als països més representats en la font administrativa.

Tabla país - propuesta difusión de información
Etiquetes per a pais de naixement (grans grups)
Espanya
Unió Europea (sense Espanya)
Resta d'Europa
Àfrica
Amèrica del Nord
Centre Amèrica i Carib
Sud-Amèrica
Àsia
Oceania

Definició

La nacionalitat es defineix com el vincle legal entre un individu i el seu Estat, adquirit per naixement o naturalització si és per declaració, o adquirida per elecció, matrimoni o altres termes segons la legislació de cada país.

Es considera “nacional” la persona resident al país de recollida de la informació i que té la seua nacionalitat en aquest país. Per contra, es considera “no nacional” a la persona resident al país de recollida de la informació i que té la seua nacionalitat en un altre país.

En el cas de doble o múltiple nacionalitat es proposen les següents regles:

 1. Si una de les nacionalitats és la del país on resideix la persona, aquesta és la nacionalitat que ha d'utilitzar-se en la recollida d'informació.

 2. Si la persona no té la nacionalitat del país on resideix, però té una de les seues nacionalitats en un altre estat membre de la UE, aquesta és la que ha d'indicar-se en la recollida d'informació.

 3. En la resta de casos la persona decidiria quina és la nacionalitat a indicar en la recollida d'informació.

Les persones a les quals cap Estat considera destinatàries de l'aplicació de la seua legislació es consideren apàtrides.

Justificació

Permet completar la informació sobre migrants que aporta el lloc de naixement ja que entre ambdues es detecten situacions de persones estrangeres nascudes a Espanya o persones espanyoles en l'actualitat que van nàixer a l'estranger. Per tant, igual que aquella, es tracta d'una variable molt rellevant a l'efecte de determinar col·lectius amb passat migratori.

Proposta de recollida d'informació

La recollida d'informació sobre països en fonts d'informació administrativa per a facilitar la posterior explotació estadística i la seua comparabilitat es proposa que es realitze seguint la llista estàndard de països i altres territoris aprovada i establida per l'Institut Nacional d'Estadística a aquest efecte. La citada llista es pot trobar en el següent enllaç, dins d'Estàndard – Llistes estàndard aprovades per l'INE – Països i altres territoris.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

Bones pràctiques

Hauria de recollir-se el país del qual una persona és nacional i no sols si és espanyol o estranger.

Quan una persona tenia una nacionalitat d'un país que és aquests moments no existeix i no sap quina nacionalitat li correspon legalment, una bona pràctica seria recollir la nacionalitat que aqueixa persona tenia abans del canvi de fronteres.

Atés que la nacionalitat es pot adquirir complint uns certs requisits, per a diferenciar a les persones no nascudes al país, juntament amb la variable nacionalitat cal recollir també la variable lloc de naixement en els registres administratius.

Proposta de difusió d'informació

Per a la difusió de la informació es proposa utilitzar els grans grups de països que són usats per l'INE en la difusió del Cens de Població i Habitatges de 2021, si bé també és freqüent difondre informació dels nacionals dels països més representats en la font administrativa.

Nacionalidad - Propuesta de difusión de información
Etiquetes per a nacionalitat (grans grups)
Espanyola
Unió Europea (sense Espanya)
Resta d'Europa
Àfrica
Amèrica del Nord
Centre Amèrica i Carib
Sud-Amèrica
Àsia
Oceania
Apàtrides

Definició

Es recull en aquesta variable l'estat civil de la persona, incloent-hi les diverses situacions derivades de la convivència en parella.

La informació sobre l'estat civil de cada persona ha de ser recollida almenys per a les persones majors de 15 anys. No obstant això, pel fet que l'edat mínima legal i l'edat per al matrimoni consuetudinari varia entre els països, i que dins de la població poden estar inclosos joves que han estat casats en altres països amb menors edats mínimes, es recomana recollir les dades per a les persones de totes les edats.

Les persones que el seu únic o últim matrimoni ha sigut anul·lat es classificaran d'acord amb el seu estat civil abans del matrimoni anul·lat.

L'estat civil (de dret) es defineix com l'estat conjugal (legal) de cada individu en relació amb les lleis del matrimoni. No obstant això, cal considerar també les situacions derivades d'unions fora del matrimoni, a l'efecte de tindre una informació més completa i adequada dels nuclis familiars, la qual cosa pot denominar-se com a estat civil “de fet”.

Justificació

Tradicionalment s'utilitza aquesta variable per a analitzar processos de formació familiar i els relacionats amb la fecunditat. A més, és necessària per a la determinació i avaluació de polítiques socials, i es considera rellevant per a l'estudi de l'exclusió social i la pobresa.

Per tot això és una variable nuclear bàsica per als censos i habitual en les enquestes de llars, utilitzant-se sovint, al costat d'altres variables demogràfiques (sexe, edat, …) com a variables de classificació.

Proposta de recollida d'informació

Es recomana es reculla la variable en els següents camps:

Estado Civil - Justificación
 
Solter/a
Casat/da
Vidu/a
Divorciat/da
Separat/da
Parella de fet (registrada)
Parella de fet dissolta (registrada)
  Per defunció
  Per altres causes
Unions consensuals (no registrades)

Proposta de codificació de la informació

Per a la codificació de l'estat civil, l'Oficina Europea d'Estadística (EUROSTAT), ofereix per a aquesta variable denominada “SCL_Marital Estatus” (Estat Civil) un conjunt de codis que recullen situacions possibles, així com les seues diferents agregacions. Aquests codis es poden consultar en la següent URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_MARSTA&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

 

Bones pràctiques

Cal considerar que és una variable amb un cert grau de sensibilitat pel que fa a la informació, sobretot en el cas dels matrimonis del mateix sexe o de menors d'edat, per la qual cosa caldria tindre'l en compte en el procés de recollida de les dades.

Es recomana que la informació es reculla sempre tenint en compte tots els casos, i després la difusió de les dades es faça agrupant la informació segons el nivell d'agregació que es vulga.

Proposta de difusió de la informació

Es proposen dues opcions de difusió depenent del sentit o del nombre de dades que tinga la font.

Opció 1

En el cas que hi haja poca població registrada com a parella de fet en la font administrativa, igual interessa que es difonguen les dades només d'unions legals sense diferenciar entre matrimonis i parelles de fet.

Estado Civil - Proposta de difusió de la informació (Opción 1)
Etiquetes
Solters/res
Persones en unions legals (1)
Unions legals dissoltes per defunció (2)
Unions legals dissoltes per procediment legal (3)
Separats/des per procediment legal
Unions consensuals

(1) S'agrupen els casats/as i parelles de fet.
(2) S'inclouen els vidus/as més les parelles de fet dissoltes per defunció.
(3) S'inclouen els divorciats/des i les parelles de fet dissoltes per procediment legal.

Opció 2

Si hi ha prou població registrada com a parella de fet, es podria difondre la informació de manera més desagregada.

Estado Civil - Proposta de difusió de la informació (Opción 2)
Etiquetes
Solters/res
Casats/des
Vidus/es
Divorciats/des
Separats/des
Parelles de fet (registrades)
Parelles de fet dissoltes per defunció (registrades)
Parelles de fet dissoltes per procediment legal
Unions consensuals

D'altra banda, l'INE proposa un estàndard per a la difusió de la variable “Estat civil legal”, i que es defineix d'acord amb la legislació matrimonial. En aquest estàndard no es té en compte la situació de parelles de fet ja que aquesta categoria està basada en legislació autonòmica i pot variar entre diferents comunitats autònomes. La citada llista es pot trobar en el següent enllaç, dins d'Estàndards – Estàndard sobre variables estadístiques utilitzades en l'INE – Estat civil legal.

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735839296&p=1254735839296&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

Estado civil legal
Etiquetes
Solter/a
Casat/da
Vidu/a
Separat/da
Divorciat/da

En aquest cas, les parelles de fet es recullen com a persones solteres.

Definició

Aquesta variable fa referència a la grandària i composició de les llars privades i es deriva de la informació sobre la relació entre els membres de la llar i la situació laboral d'aquests.

No obstant això, cal assenyalar que el seu ús en els registres administratius és, en principi, més limitat que les variables referides a persones o unitats econòmiques.

La llar privada pot definir-se com la persona o conjunt de persones que ocupen en comú un habitatge familiar principal o part d'ella, i consumeixen i/o comparteixen aliments o altres béns amb càrrec a un mateix pressupost.

Les condicions que estableixen que una persona pertany o no a una llar han d'intentar evitar la possibilitat que un mateix individu/a pot classificar-se en més d'una llar o no puga classificar-se en cap.

Persones que han de considerar-se membres de la llar, en el cas que compartisquen despeses:

 1. Les persones que resideixen habitualment i que estan emparentades amb altres membres de la llar
 2. Les persones que resideixen habitualment i no estan emparentades amb altres membres de la llar.
 3. Els hostes, les persones inquilines o arrendatàries residents. sense cap altra residència habitual i que romanguen un any o més.
 4. Les persones visitants, sense cap altra residència habitual i que romanguen un any o més.
 5. Personal ocupat de la llar intern, au-pairs, etc que no tinga una altra residència habitual i que romanguen un any o més.
 6. Membres de la llar temporalment absents (per raons de vacances, treball, educació o altres similars), que no tinguen una altra residència habitual i que estiguen absents, menys d'un any.
 7. Fills/es dels membres de la llar que estiguen fora de la llar per temes d'educació, sense cap residència habitual i que continuen mantenint vincles amb la llar.
 8. Els membres absents durant llargs períodes però que tinguen relació amb la llar (per exemple, les persones que treballen fora de casa), fill/a o la parella d'algun membre de la llar, sense cap residència habitual i continuen mantenint vincles amb la llar.
 9. Les persones temporalment absents, però amb relació amb la llar (exemple: persones en hospitals, asils per a persones majors o altres institucions), amb vincles financers amb la llar i que romandran absents menys d'un any.

Per a considerar a una persona com a resident habitual de la llar el criteri ha de ser el d'on aqueixa persona va passar la majoria del seu temps lliure l'any anterior al de recollida de les dades. Les persones que formen noves llars o s'incorporen a llars ja existents normalment seran considerats membres d'una nova llar si existeix la intenció de romandre més d'un any. De la mateixa manera, les persones que es viuran a altres llars ja no es consideraran com a membres de la seua llar original.

Justificació

Es tracta d'una de les variables incloses en la llista de variables nuclears per a les estadístiques socials que Eurostat ha proposat en el citat document de la Task Force, on s'assenyala que per a determinades polítiques socials és important conéixer les estructures i característiques de les llars, i no únicament la situació de les persones.

Proposta de recollida d'informació

Per a cada membre de la llar ha de recollir-se la data de naixement (dia, mes i any), sexe, la seua relació amb la persona de referència per a la font d'informació administrativa i la relació amb l'activitat econòmica dels membres de 16 o més anys de la llar.

Composición del hogar - Propuesta de recogida de información
Membres de la llar Membre 1 Membre n
RELACIÓ AMB LA PERSONA DE REFERÈNCIA      
Persona de referència      
Cònjuge o parella      
Fill/a, gendre o nora      
Germà/a, cunyat/da      
Pare/mare, sogre/a      
Un altre parentiu      
No emparentat      
EDAT (Data de naixement dd/mm/aaaa)      
SEXE      
SITUACIÓ LABORAL      

Les especificacions per a les variables Data de naixement i Situació laboral es descriuen en els apartats corresponents a aquestes variables bàsiques d'aquesta guia.

Proposta de codificació de la informació

Per a la codificació de la composició de la llar, l'Oficina Europea d’Estadística (EUROSTAT), ofereix per a aquesta variable que denomina “SCL-Household Compositon” (Composició de la llar) un conjunt de codis que recullen totes les situacions possibles així com les seues diferents agregacions Aquests codis es poden consultar i descarregar en la següent URL:

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CL_HHCOMP&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Bones pràctiques

Ha de recollir-se la informació assenyalada per a tots els membres de la llar. Per a casos de xiquets/tes que alternen la seua estada entre dues llars, s'inclourà en aquell en el qual passe major temps, si fora igual es considera aquell en el qual es trobava el xiquet/a al final del període de recollida de les dades.

Proposta de difusió de la informació

Atés la grandària de la llar

Composición del hogar - Buenas prácticas (tamaño hogar)
Etiquetes
Nombre de persones amb menys de 3 anys
Nombre de persones de 3 a 5 anys
Nombre de persones de 6 a 11 anys
Nombre de persones de 12 a 15 anys
Nombre de persones de 16 a 17 anys
Nombre de persones de 18 a 24 anys
Nombre de persones de 25 a 64 anys
Nombre de persones amb 65 anys o més

Atés el nombre de membres en la llar segons situació laboral

Composición del hogar - Buenas prácticas (situación laboral)
  Categories
1 Persones de 16 i més anys
1.1 Persones actives
1.1.1 Persones ocupades
1.1.2 Persones parades
1.2 Persones inactives
1.2.1. Persones jubilades
1.2.2 Persones amb incapacitat permanent
1.2.3 Persones estudiant
1.2.4 Persones en labors de la llar
1.2.5 Persones amb altres causes d'inactivitat
2 Persones menors de 16 anys

La importància d'aquesta última taula radica a poder obtindre informació per a examinar i analitzar com es componen les llars en relació a l'activitat econòmica dels seus membres, ja que pot influir en els recursos econòmics de la llar i els nivells de vida d'aquests. La variable situació laboral es descriu detalladament en un altre apartat.