Visualització de contingut web

Altres estadístiques demogràfiques i socials

Censos de població i vivendes. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2011

Explotació ampliada dels Censos de població i vivendes 2011 amb resultats per als municipis i comarques de la Comunitat Valenciana referida a població, coneixement del valencià, llars, nuclis, vivendes, edificis i establiments col·lectius.

Cens de població i habitatge. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2001

Informació bàsica procedent dels fitxers definitius dels Censos de població i habitatge de 2001, en la que s'arreplega informació sobre les característiques sociodemogràfiques de tota la població resident en la Comunitat Valenciana i determinades característiques dels habitatges i edificis existents en el territori, amb un gran nivell de desagregació geogràfica.

Cens de població i habitatge. Comunitat Valenciana 1991

  • libro Cens de població Comunitat Valenciana 1991 

Anàlisi demogràfica dels municipis majors de 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Entre les variables analitzades es troben l'edat, el sexe, migracions, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat econòmica, coneixement del valencià, lloc de treball o estudi, etc. 

  • libro Dades bàsiques del Cens de població Comunitat Valenciana 1991

Dades definitives de les característiques bàsiques de la població de la Comunitat Valenciana, població per edat i sexe, relació amb l'activitat, estudis realitzats i en curs, població estrangera, coneixement del valencià, etc.

  • Censos de població i habitatges de la Comunitat Valenciana 1991: Monografies Volum I

Anàlisi de la fecunditat a la Comunitat Valenciana segons les dades del Cens 1991.
Taules de mortalitat de la Comunitat Valenciana 1990-91.
Tendències recents de la desocupació de la Comunitat Valenciana: anàlisi de les dades del Cens de Població de 1991.
Actius i ocupats a la Comunitat Valenciana segons el Cens de població de 1991.

  • libro Censos de població i habitatges de la Comunitat Valenciana 1991: Monografies Volum II

La instrucció escolar a la Comunitat Valenciana segons el Cens de població de 1991.
Anàlisi de la mobilitat obligada per treball i estudi a la Comunitat Valenciana.
Monografia sociologicodescriptiva sobre el parc de vivendes de la Comunitat Valenciana.
Situació social de la dona a la Comunitat Valenciana.

  • libro Cens de població i habitatges de la Comunitat Valenciana 1991: llars, famílies i nuclis

Informació sobre les característiques dels llars: estructura, grandària, composició i grandària dels nuclis familiars. L'obra inclou així mateix un apartat amb informació municipal i comarcal relativa a les variables considerades de major interés: tipus de llar en relació amb el nombre de nuclis, grandària mitjana dels llars, nombre de llars segons la seua dimensió i composició dels nuclis familiars.

  • libro Cens d'habitatges de la Comunitat Valenciana 1991

Dades bàsiques dels habitatges familiars principals i secundàries: règim de tinença, superfície, any de construcció, nombre d'habitacions, instal·lacions i servicis, nombre de residents, etc. A nivells provincial i de la Comunitat autònoma.

Info Censos. Censos de població, habitatges, edificis i locals de la Comunitat Valenciana 1990-91

Edició en CD ROM que permet la consulta de taules de resultats sobre característiques de la població i dels habitatges, procedents de les explotacions del Cens de població i habitatges de 1991 i del Cens d'edificis i locals de 1990.
A més de la consulta de taules, l'aplicació permet la seua exportació a full de càlcul, generació de mapes de presentació de resultats i gràfics.

Cens d'edificis de la Comunitat Valenciana 1990

Les taules presenten les explotacions estadístiques del nombre d'edificis segons les següents variables de classificació: destí de l'edifici, nombre de plantes, any de finalització de la construcció, estat de l'edifici, classe de propietari, instal·lacions i equipament.

Evolució de la població des de 1900 fins a 1986: Municipis de la Comunitat Valenciana existents a l'1 d'abril de 1986

Població de fet i de dret obtinguda de diferents fonts demogràfiques per als municipis i comarques de la Comunitat.

Taules completes de mortalitat de la població de la Comunitat Valenciana i de les seues províncies (1979-1982)

Anàlisi transversal de la mortalitat, funcions biomètriques, probabilitat de mort i esperança de vida per províncies.

Tipologia de les seccions estadístiques de la Comunitat Valenciana

Conceptes de tipologia estadística de seccions censals. Comarcalización de la Comunitat Valenciana amb criteris estadístics. Procés metodològic per a l'elaboració d'una tipologia de seccions censals. Tipologia comarcal de seccions censals. Tipologia provincial de seccions censals. Relació de seccions censals.