Visualització de contingut web

Societat

Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social

Dades anuals i amb desagregació territorial municipal, sobre les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social percebudes per les persones residents a la Comunitat Valenciana, obtinguts a partir de l'explotació estadística del Registre de Prestacions Socials Públiques, el de la qual titular és l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 

Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana

Enquesta dirigida a llars, amb l'objectiu fonamental de produir estadístiques sobre la renda, la seua composició i distribució i les condicions de vida de la població, incloent indicadors específics de pobresa monetària i no monetària i d'exclusió social. L'enquesta és de caràcter anual i la va executar l'Institut Nacional d'Estadística per primera vegada, a Espanya, durant 2004. A partir de les microdades procedents de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana, es genera una explotació estadística ampliada amb la finalitat d'obtindre per a este àmbit taules i indicadors que presenten una descripció de la renda i les condicions de vida dels residents en la Comunitat Valenciana. L'Enquesta de condicions de vida inclou cada any un mòdul específic que permet estudiar aspectes rellevants relacionats amb la situació de les persones i el seu entorn socioeconòmic.

  • Mòdul 2006: Participació social
  • Mòdul 2007: Condicions de la vivenda
  • Mòdul 2009: Privació material

 

Enquesta de condicions de vida. Comunitat Valenciana 1995

Dades referides al segon trimestre de 1995, d'àmbit provincial i de comunitat autònoma. El seu objectiu s'emmarca a relacionar un conjunt de factor que ens aproximen al concepte de "Qualitat de Vida", a través de les respostes "objectives" dels individus. Apareixen variables relacionades des de diversos apartats: habitatge i entorn, característiques d'estructura demogràfica (població, família, activitat i ocupació), de caràcter opinable: sistema educatiu, oci i temps lliure, creences i ideologia. 

 

Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional

Aquesta operació estadística cobreix l'objectiu de generar indicadors de renda, pobresa i condicions de vida, basats en l'Enquesta de condicions de vida (ECV) de l'INE i coherents amb ella, a un nivell de desagregació territorial (les províncies i comarques de la Comunitat Valenciana) inferior al de la comunitat autònoma , que és el previst en el seu disseny. Per a això s'utilitzen tècniques estadístiques d'estimació en àrees xicotetes, que es basen a incorporar informació auxiliar externa per mitjà de l'ajust de models que relacionen les dades de les diverses fonts. En aquest cas, la informació de l'ECV ha sigut suplementada amb tres fonts distintes: estimacions de població, afiliacions a la Seguretat Social i pensions contributives de la Seguretat Social.

 

Enquesta social. Llars i medi ambient. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Té com a objectiu conèixer els hàbits, actituds i equipament de les llars i l'ús que fan del mateix en relació amb els diferents aspectes del medi ambient. Les principals característiques analitzades són: aigua, energia, residus, equipament i ús de l'habitatge en relació amb el medi ambient, problemes de soroll i males olors, transport i mobilitat i estils de vida i pautes de consum. Oferix resultats per a l'àmbit provincial desagregats en "interior" i "litoral" per a cada una de les províncies.

 

Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana

Proporciona informació sintètica que permet el mesurament, avaluació i comparabilitat tant de temporal com amb altres àmbits territorials, del benestar de la població i els factors que la condicionen.

 

Enquesta contínua de pressupostos familiars (ECPF). Resultats per a la Comunitat Valenciana

Explotació ampliada de l'Enquesta contínua de pressupostos familiars (ECPF) de l'INE per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a fi de disposar d'informació sobre el gasto mitjà trimestral i altres variables referides a llars i persones en la Comunitat Valenciana. Deixa de realitzar-se amb l'explotació del 4t trimestre de 2005.

 

Enquesta sòciodemogràfica de la Comunitat Valenciana

Enquesta sòciodemogràfica Comunitat Valenciana 1989. 3 Vol. 

  • libro Volum I - Població amb relació a l'activitat, simultaneïtat d'activitats. Estructura demogràfica
  • libro Volum II - Famílies i habitatges habituals
  • libro Volum III - Hàbits de compra
  • libro Enquesta sòciodemogràfica de la Comunitat Valenciana 1990
  • libro+disq Enquesta sòciodemogràfica Comunitat Valenciana 1991