Anul·lar subscripció a llistes

(*) Adreça de correu electrònic és obligatori

Llistes de subscripció disponibles:

(*) Ha de marcar almenys una llista de subscripció

 • Enquesta de població activa
 • Fluxos de la població activa
 • Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial
 • Enquesta trimestral de cost laboral
 • Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social
 • Estadística d'empreses inscrites en la Seguretat Social
 • Indicadors de confiança empresarial
 • Índexs de producció industrial
 • Índexs de preus industrials
 • Estimació del consum d'energia elèctrica
 • Indicadors d'activitat del sector servicis
 • Índexs de comerç al detall

 • Estadística del padró continu
 • Estadística dels noms i els cognoms de la població
 • Estimació de la població empadronada per codis postals
 • Estimacions de població
 • Estimacions de llars a nivell subprovincial
 • Censos de població i habitatges
 • Projeccions de població
 • Moviment natural de la població
 • Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat
 • Indicadors demogràfics de despoblament
 • Estadística de variacions residencials

 • Explotació del directori estadístic d'empreses
 • Estadística sobre activitats en I+D
 • Enquesta sobre innovació en les empreses
 • Indicadors d'alta tecnologia
 • Estadística estructural d'empreses: sector industrial
 • Enquesta industrial anual de productes
 • Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
 • Enquesta de consums energètics
 • Estadística estructural d'empreses: sector servicis
 • Estadística estructural d'empreses: sector comerç

 • Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
 • Enquesta de condicions de vida
 • Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional
 • Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana
 • Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars

 • Indicadors de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana
 • Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana
 • Fitxes municipals
 • Nomenclàtor

Prova de verificació

Protecció de dades del formulari

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats per aquesta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la consulta que ha realitzat.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament presentant escrit en el registre d'entrada d'aquesta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, en el seu cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de dades en: https://cindi.gva.es/va/proteccion-datos